SFS 2021:465 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

SFS2021-465.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 8 a § lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap2 ska ha följande lydelse.

1 kap.
8 a §
3 Ett äktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag erkänns inte i
Sverige

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits

hinder mot äktenskapet enligt svensk lag,

2. om det är sannolikt att äktenskapet har ingåtts under tvång, eller
3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående

och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Första stycket gäller inte om båda parterna är över 18 år och det finns

synnerliga skäl att erkänna äktenskapet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller för äktenskap som har registrerats av Skatte-

verket i folkbokföringsdatabasen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:149, bet. 2020/21:CU18, rskr. 2020/21:317.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.
3 Senaste lydelse 2018:1973.

SFS

2021:465

Publicerad
den

4 juni 2021

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.