SFS 2022:950 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

SFS2022-950.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella

rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 6 § lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynder-
skap2 ska ha följande lydelse.

7 kap.
6 §
3 Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EU) 2019/1111 av
den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgö-
randen i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella
bortföranden av barn (Bryssel II-förordningen) och i lagen (2012:318) om
1996 års Haagkonvention.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.
3 Senaste lydelse 2012:320.

SFS

2022:950

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.