Lag (1928:280) angående införande av lagen om arv

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1928:280
Departement: Justitiedepartementet L2
Länk: Länk till register

SFS nr:

1928:280
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1928-06-08
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den nu antagna lagen om arv skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1929.

Har arvlåtaren avlidit, innan nya lagen trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning.

2 §   Genom nya lagen upphävas:

1 -- 7 kap., 12 kap. 9 och 10 §§, 14 och 15 kap. samt 17 kap. 7 § ärvdabalken;

lagen den 11 juni 1920 om makes arvsrätt;

12 § i lagen den 14 juni 1917 om barn utom äktenskap;

14, 15, 16 och 17 §§ i lagen den 14 juni 1917 om adoption;

§§ 1, 2 och 4 i förordningen den 21 december 1857 angående vad i testamente givas må, så ock om gåva av fast egendom;

tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 §   Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

4 §   Finnes ej arvinge jämlikt bestämmelserna i 1 -- 4 kap. av nya lagen, skall vad äldre lag innehåller om arvsrätt för kusiner och deras avkomlingar lända till efterrättelse, därest arvlåtaren vid tiden för ikraftträdandet fyllt femtio år samt från nämnda tid intill sin död oavbrutet varit i omyndighet försatt och på grund av rubbad själsverksamhet oförmögen att göra testamente.

5 §   Bestämmelserna i 2 kap. nya lagen skola ej äga tillämpning å den, som har äkta makes rätt, ehuru fullkomnat äktenskap ej kommit till stånd.

I fall, då äldre giftermålsbalken gällt i fråga om makars förmögenhetsförhållanden, skall vad i 2 kap. 5 § nya lagen stadgas om egendom, som under äktenskapet tillhört make, äga motsvarande tillämpning i avseende å egendom, som tillhört make enskilt, så ock i avseende å samfälld egendom, som i boet införts av make eller under äktenskapet tillfallit make i arv, testamente eller gåva.

6 §   Har äldre giftermålsbalken gällt i fråga om makars förmögenhetsförhållanden, skall vad i 6 kap. 1 § andra stycket nya lagen stadgas om avräkning för förskott å arv, som givits av giftorättsgods, äga motsvarande tillämpning i avseende å förskott å arv, som givits av samfälld egendom.

7 §   Vad i 8 kap. 5 § nya lagen föreskrives om skyldighet för bröstarvinge, som mottagit egendom i förskott eller eljest såsom gåva, att utgiva underhållsbidrag, skall ej äga tillämpning i fråga om egendom, som givits innan nya lagen trätt i kraft, ändå att arvfallet inträffat först därefter. Beträffande skyldighet för den, som före nya lagens ikraftträdande i gåva mottagit fast egendom, att utgiva underhållsbidrag, skall äldre lag fortfarande lända till efterrättelse.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.