SFS 2005:109 Lag om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda

050109.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1930:106) om vissa
rättshandlingar till förmån för ofödda;

utfärdad den 10 mars 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1930:106) om vissa rätts-

handlingar till förmån för ofödda skall ha följande lydelse.

Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till
den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förord-
nande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller
avlad vid tiden för förordnandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160.

SFS 2005:109

Utkom från trycket
den 22 mars 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.