Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1949:382
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1958:638
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1949:382) om införande av föräldrabalken
SFS nr:

1949:382
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1949-06-10
Ändrad: t.o.m. SFS

1958:638
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den nu antagna föräldrabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1950.

2 §   Genom föräldrabalken upphävas med de begränsningar nedan stadgas:

lagen den 14 juni 1917 (nr 376) om barn utom äktenskap;

lagen samma dag (nr 377) om äktenskaplig börd;

lagen samma dag (nr 378) om adoption;

lagen den 11 jni 1920 (nr 407) om barn i äktenskap;

lagen samma dag (nr 409) om makes underhållsskyldighet mot andra makens barn;

lagen den 27 juni 1924 (mr 320) om förmynderskap; och

13 § andra, tredje och fjärde styckena lagen samma dag (nr 321) angående införande av lagen om förmynderskap.

De övergångsbestämmelser, som meddelats till förstnämnda fem lagar så ock till de i desamma eller i lagen om förmynderskap vidtagna ändringar, skola fortfarande i tillämpliga delar lända till efterrättelse.

3 §   Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum som ersatts genom bestämmelse i föräldrabalken, skall denna i stället tillämpas.

4 §   Talan som avses i 2 kap. 1 eller 2 § eller i 3 kap. 3 § föräldrabalken må ej väckas, om rätten till sådan talan på grund av äldre lag gått förlorad före föräldrabalkens ikraftträdande.

5 §   Arvode, varom färmäles i 19 kap. 12 § föräldrabalken, skall ej utgå till Stockholms stad beträffande sådant godmanskap, som ställts under Stockholms rådhusrätts tillsyn i samband med inregistrering av bouppteckning, för vilken bouppteckningsavgift utgått. Lag (1955:410).

6 §   Före den 1 januari 1950 meddelad dom, varigenom överflyttning skett av vårdnaden om barn utom äktenskap eller ock bidragsskyldighet ådömts enligt lagen om barn utom äktenskap ller jämkning vunnits med avseende å sådan skyldighet, skall gå i verkställighet lika med laga krft ägande dom, där ej rätten annorlunda förordnat. Har i fråga som nu sagts beslut under rättegången meddelats före nämnda dag, skola med avseende å beslutet föreskrifterna i 30 § första stycket och 31 § lagen om barn utom äktenskap fortfarande lända till efterrättelse.

7 §   Vad i 20 kap. 13 § föräldrabalken stadgas skall jämväl äga tillämpning, där någon på grund av förordnande, som i 28 § lagen om barn utom äktenskap sägs, eller före den 1 januari 1950 meddelad dom, som ej vunnit laga kraft, för tid efter föräldrabalkens ikraftträdande betalat underhållsbidrag till barn utom äktenskap eller till barnets moder och genom laga kraft ägande dom funnits icke vara underhålls skyldig.

8 §   har upphävts genom lag (1958:638).

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.