SFS 1977:661

770661.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:661

om ändring i lagen (1958:52) om förlängning av tid för

utkom från trycket

preskription av rätt till arv eller testamente;

den i3 sept. 1977

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens besluU före skrives att i lagen (1958:52) om förlängning

av tid fö r preskription av rätt till arv eller testamente^ orden "allmänna
tidningarna" skall bytas ut mot "Post- och Inrikes Tidningar".

⬢I

Denna lag träde r i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt L ambe

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1976/77:63, KU 45. rskr 336.

^ Senaste lydelse 1967:651.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.