SFS 1967:651

670651.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 651

Lag

angående ä ndring i Jagen den 28 februari 1958 (nr 52) om förlängning av

tid för preskription av rätt till arv eller testamente;

given Slockholms slofi den 1 decem&er ISGH.

Y i GUSTAF ADOLF, med Guds n ä d e, Sveriges, Götes och

Ven d e s K o n u n g, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riksdageni, funnit

jdl förordna, att lagen den 28 februari 1958 om förlängning av tid för

preskription av rat t till arv eller testamente^ skall erhålla ändrad lydelse på

sätt nedan ang es.

Tid, ino m silken arvinge eller testamentstagare efter kungörelse enligt

ISknp. I, 2 eller 3 § ärvdabalken har att göra sin rätt gällande, må, om skäl

sro därtill, av rätten förlängas. Sådan förlängning må ske med högst fem år

i sänder men ma .sa mmanlagt ej avse mera än femton år.

Ansökan om —

över ansökningen.

Sedan beslut

allmänna tidningarna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1968.
Del alla som v ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

Jisso hava W detta ined egen hand underskrivit ocb med Vårt liungl. sigill

^^Irafta låtit.

Stockholms slolt den 1 december 1967.

GUSTAF ADOLF

(3Lz S )

JJ^^^I^^partementet)

HERMAN ICLINO

L'U61:Rslcr341.

bdeUG se 1962:137.

författningssamling i967,^r CSi iieh'^^^ "'

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.