SFS 1958:52

580052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

ivw,

S

TNINGSSAMLING

oosjjlj 1 958 ⬢ Nr 52 och 53

utkom från trycket den 6 mars 1958

Ull

m. 5!rir

T

m'i

Nr 52

sh

cfefe

hag

om förlängning av tid för preskription av rätt till arv eller testamente;

given Stockholms slott den 28 februari 1958.

i-.bi i

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

djli iL förordna som följer.

Tid, inom vilken arvinge eller testaments tagare efter kungörelse enligt 9

kap, 1 eller 2 § lagen om arv eller 8 kap. 1 § lagen om testamente har att

göra sin rätt gällande, må, om skäl äro därtill, av rätten förlängas med högst

fem år, såframt ansökan därom, innan preskription inträtt, göres av den

. som har att bevaka arvingens eller testamentstagarens rätt i boet. övriga

dödsbodelägare skola genom särskilda meddelanden av rätten erhålla till-

;nuci c

yttra sig över ansökningen.

Sedan beslut om förlängning vunnit laga kraft, skall kungörelse om be-

slutet genom rättens försorg intagas i allmänna tidningarna.

ss

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

. uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

.."xAivisso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 28 februari 1958.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Justitiedepartementet)

INGVAR L INDELL

» Prop. 1958: 25; L^U 8; Rskr 71.

29 �58102'!. Svensk författningssamling 1958, Nr 52 och 53

Ii 5- '

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.