Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1958:638
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1970:842
Länk: Länk till register

SFS nr:

1958:638
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1958-12-12
Ändrad: t.o.m. SFS

1970:842
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den nu antagna ärvdabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 juli 1959.

Har arvlåtaren avlidit innan nya ärvdabalken trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning. Ändå att arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet, skall dock nya balken lända till efterrättelse beträffande boutredning och arvskifte, när fråga är om rätt i dödsbo efter annan och denne avlidit efter ikraftträdandet.

2 §   Genom nya ärvdabalken upphävas:

lagen den 8 juni 1928 8nr 279) om arv; lagen den 25 april 1930 (nr 104) om testamente; lagen samma dag (nr 107) om arvsavtal; lagen den 9 juni 1933 (nr 314) om boutredning och arvskifte; och 8 § lagen den 10 juni 1949 (nr 382) om införande av föräldrabalken.

3 §   Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisnign till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya ärvdablaken, skall denna i stället tillämpas.

4 §   har upphävts genom lag (1970:842).

5 §   Bestämmelserna i 16 kap. 5 § nya ärvdabalken äga tillämpning då föreläggande som där avses skall meddelas efter ikraftträdandet, ändå att arvlåtaren avlidit dessförinnan.


Övergångsbestämmelser

1970:842

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 4 § lagen (1958:638) om införande av nya ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1971. Paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om rätt till arv på grund av adoptivförhållande och till underhållsbidrag ur kvarlåtenskap efter den som avlidit dessförinnan.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.