Lag (1958:638) om införande av nya ärvdabalken

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1958:638
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring införd: t.o.m. SFS 1970:842
Länk: Länk till register

SFS nr:

1958:638
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1958-12-12
Ändrad: t.o.m. SFS

1970:842
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Den nu antagna ärvdabalken skall jämte vad här nedan stadgas träda i kraft den 1 juli 1959.

Har arvlåtaren avlidit innan nya ärvdabalken trätt i kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning. Ändå att arvlåtaren avlidit före ikraftträdandet, skall dock nya balken lända till efterrättelse beträffande boutredning och arvskifte, när fråga är om rätt i dödsbo efter annan och denne avlidit efter ikraftträdandet.

2 §   Genom nya ärvdabalken upphävas:

lagen den 8 juni 1928 8nr 279) om arv; lagen den 25 april 1930 (nr 104) om testamente; lagen samma dag (nr 107) om arvsavtal; lagen den 9 juni 1933 (nr 314) om boutredning och arvskifte; och 8 § lagen den 10 juni 1949 (nr 382) om införande av föräldrabalken.

3 §   Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisnign till lagrum som ersatts genom bestämmelse i nya ärvdablaken, skall denna i stället tillämpas.

4 §   har upphävts genom lag (1970:842).

5 §   Bestämmelserna i 16 kap. 5 § nya ärvdabalken äga tillämpning då föreläggande som där avses skall meddelas efter ikraftträdandet, ändå att arvlåtaren avlidit dessförinnan.


Övergångsbestämmelser

1970:842

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att 4 § lagen (1958:638) om införande av nya ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1971. Paragrafen gäller dock fortfarande i fråga om rätt till arv på grund av adoptivförhållande och till underhållsbidrag ur kvarlåtenskap efter den som avlidit dessförinnan.