SFS 2014:606 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap / SFS 2014:606 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
140606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:642) om
blodundersökning m.m. vid utredning av
faderskap;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § lagen (1958:642) om blod-

undersökning m.m. vid utredning av faderskap

2 ska ha följande lydelse.

2 a §

Följs inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stället för att

förelägga nytt vite besluta om biträde av Polismyndigheten för att under-
sökningen ska komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år får beslut om biträde av Polis-

myndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får
inte lämnas om det finns risk, som inte är ringa, för att barnet ska ta skada av
detta.

Om kostnad för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna

medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till
staten. I fråga om barn som inte har fyllt arton år ska betalningsskyldigheten i
stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1982:1060.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:620.

SFS 2014:606

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.