SFS 1973:125

730125.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:125

»mändring 1 lagen < 1958:642) angående blod-

utkom Mn trycket

"il

"I'm. i mål om äktenskaplig börd

den 12 aprii 1973

^ er vid utredning av faderskapet till bam

»Jtom äktenskap 1

Stockholms slott den 2 mar s 1973.

GUSTAF ADOLF. med Guds nåde, Sveriges,

meV v ° ^ ^

e n d e s Konung, göra v e t e r Ii g t: alt Vi,

^lodu'Hgott förordna, att 3 § lagen (1958:642) angående

fnT

m.m. I m ål om äktenska plig börd eller vid utredn ing

erskapei till barn utom äktenskap s kall ha nedan ang ivna lydelse.

' frorK)7o

'⬢"briken 1 969:619.

^-⬢132, JuU 1973:1, rsk rl973:2l.

259

¬

background image

SFS W3- IW

, S Den som, efler anmodan av pari eller enligt räticns töro,d�~,�~

inL-dler sig för undersöknin g som avses . denna lag är,

pari i mäiel, beräuigad ull ersätlnmg och förskot. efter enah.,j.

grunder och i samma ordning som stadgas beträffande vittnes i,��;

"'oiJi'pmts°kostnad g<äller vad om rättegängskostnad är färeské,

All viss kosinad är alt anse såsom rättshjälpskostnad för pan

åtnjuter allmän rättshjälp följer av rältshjälpslagen (1972:429).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973. Har ansökan o ip fö

rättegäng gjo rts före ikraftträdandet, gäller fortfarande äldre besiäni.
melser.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätia. Till

yttermera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit o ch med

Värt kung l. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 2 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

LENNART GEIJER
(Justitiedepairtementct)

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.