SFS 1976:620

760620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:620

om ändring i lagen (1958:642) angående blodundersök-

utkom från trycket

ning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller vid utredning

den 22 juii 1976

av faderskapet till barn utom äktenskap;

utfärdad den 23 ju ni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lagen (1958:642) angåen­

de blodundersökning m. m. i må l om äktenskaplig börd eller vid utredning

av faderskapet till barn utom äktenskap'^

dels att 7 § skall upphöra att gälla,

dels att rubriken till lagen samt 1, 5 och 6 §§ skall ha nedan angivna ly­

delse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träde r i kraft .

Lag om blodunde rsökning m. m. vid utredning av fader­

skap

I § I mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken kan rätten, där det

yrkas av part eller eljest finnes erforderligt, förordna att blodundersökning

eller annan undersökning rörande ärftliga egens kaper, som kan ske utan

nämnvärt men, skall äga rum med avseend e på modem och barnet samt,

såvitt angår mål om förklaring att viss man ej är fader, mannen i äktenska-

' Prop, I97.V76: 170. LU 33. rskr 397.

^ Senaste lydelse av 7 S 1969: 619

Senaste lydel.se av lagens rubrik 1969:619

1301

¬

background image

SFS 1976:620

pel och. i nift l om lastställande av faderskap, man mot vilken talan föres.
Förekommer anledning till antagande att annan haft samlag med modern

under tid d å barnet kan vara avlat, fåi- förordnande om undersökning avse

jämväl honom.

Innan förordnande meddelas, skall den som förordnandet skulle avse

beredas tillfälle att yttra sig.

2 § Rätten äger vid vite förelägga den som avses med förordnande enligt

I i? att med intyg av behörig sakkunnig visa, att för blodundersökning er-

lorderligt blodprov tagits å honom eller att han undergått annan undersök­

ning rörande ärftliga egenskaper varom fråga är. Såvitt angår barn som ej

fyllt adenon år, skall föreläggandet givas den som har vårdnaden om bar­

net.

3 § Den som, efter anmodan av part eller enligt rättens förordnande, in­
ställer sig för undersökning som avses i d enna lag är, om han ej själv är

part i målet, berättigad till e rsättning och förskott efter enahanda grunder

och i samma ordning som stadgas beträffande vittnes inställelse vid rätten.

Om parts kostnad gäller vad om rättegångskostnad är föreskrivet. Att

viss kostnad är att anse såsom rättshjälpskostnad för part som åtnjuter all­

män rättshjälp följer av rättshjälpslagen (1972:429),

4 § Har rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall gottgö-
relse som i stat ens eller kommuns tjänst anställd läkare äger betinga sig för
tagande av blodprov samt ersättning för blodundersökning ävensom av

rätten bestämd skälig ersättning för annan undersökning utgå av allmänna
medel i sam ma ordning som stadgas angående ersättning av allmänna me­

del till v ittnen.

5 §⬢' Har blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga

egenskaper utföits på anmodan av barnavårdsnämnd för utredning av fa­

derskap. skall nämnden ersätta kostnad som avses i 4 §.

6 §"⬢ Föres talan om fastställande av faderskap, äger 18 ka p, 13 § rätte­

gångsbalken motsvarande tillämpning i fråg a om parts skyldighet att åter­
gälda barnavårdsnämnd kostnad som ersatts enligt t?.

Denna lag träder i kraf t den I januar i 1977.

På regeringens vägnar

ERIC HOLMQVIST

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

1302

.Scnastclydcisc 1973:804.

Senaste lydelse 1969 :619.

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.