SFS 1982:1060

821060.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1060

öm ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning utkom från trycket

m*. m. vid utredning av faderskap;

i6 december i982

utfärdad den 9 december 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1958:642) om

blodundersökning m. m. vid utredning av faderskap^

dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas tre nya paragrafer, 1 a, 1 b och 2 a §§, av

nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraft.

1 § I mål om faderskap enligt 3 kap. föräldrabalken kan rätten, där det

yrkas av part eller eljest finnes erforderligt, förordna att blodundersökning

eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper, som kan ske utan

nämnvärt men, skall äga rum med avseende på modem och barnet samt,

såvitt angår mål om förklaring att viss man ej är fader, mannen i äktenska­

pet och, i mål om fa stställande av faderskap, man mot vilken talan föres.
Förekommer anledning till ant agande att annan haft samlag med modem
under tid då barnet kan vara avlat, får förordnande om undersökning avse
jämväl honom.

Innan föro rdnande meddelas, skall den som förordnandet skulle avse

beredas tillfälle att yttra sig.

1 a § Sedan ett faderskap har fastställts genom erkännande eller genom

dom som har vunnit laga kraft, kan rätten förordna om en sådan undersök­

ning som avses i 1 §, om det först efter erkännandet eller domen har

framkommit o mständigheter som ger anledning till antagande att någon

annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modem

under tid då barnet kan vara avlat. Förordnandet kan avse den som har

fastställts vara far, modem, bamet och den andre mannen.

Har faderskapet fastställts genom erkännande, kan förordnande enligt

första stycket meddelas i mål om att erkännandet saknar verkan mot den

som har lämnat det. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av

partema i målet. Har någon talan inte väckts om att erkännandet saknar
verkan, prövas frågan om förordnande enligt första stycket såsom ett

ärende enligt lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden. Ett

sådant förordnande kan begäras av den som kan vara part i ett mål om att
erkännandet saknar verkan.

Har faderskapet fastställts genom dom som har vunnit laga kraft, prövas

frågan om förordna nde enligt första stycket såsom ett ärende enligt lagen

om handläggning av domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begäras
av någon av parterna i det tidigare målet.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall den som förord­

nandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig.

' Prop. 1982/83:8, LU 9, rskr 24.

^ Lagen omtryckt 1976; 620.

7641

166-SFS 1982

¬

background image

SFS 1982:1060

1 b § Beslut om förordnande enligt 1 a § i ett ärende som avses i lagen

(1946:807) om handläggning av domstolsärenden får överklagas särskilt
genom besvär. Sedan utlåtande över undersökningen har avgetts eller
frågan om undersökning har förfallit, får ärendet avskrivas.

�renden om förordnande enligt 1 a § tas upp av rätten i den ort där

barnet har sitt hemvist eller, om det har avlidit, av den rätt som har att ta
upp tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan behörig domstol,
tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

2 § Rätten kan vid vite förelägga den som avses med förordnande enligt
1 eller 1 a § a tt med intyg av behörig sakkunnig visa att sådant blodprov
som behövs för blodundersökning har tagits på honom eller henne eller att

han eller hon har undergått annan undersökning rörande ärftliga egenska­
per. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall föreläggandet ges
barnets vårdnadshavare.

2 a § Iakttas inte ett föreläggande vid vite enligt 2 §, kan rätten i stäl let

för att förelägga nytt vite förordna om biträde av polismyndighet för att

undersökningen skall komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt arton år far förordnande om biträde av

polismyndighet meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträ­

de far inte lämnas om det finns risk, som ej är ringa, för att barnet skall ta
skada av detta.

Har kostnad för biträde av polismyndighet utgått av allmänna medel,

skall den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden till
statsverket. I fråga om barn som inte har fyllt arton år skall betalningsskyl­
digheten i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare.

3 § Den som, efter anmodan av part eller enligt rättens förordnande,

inställer sig för undersökning som avses i denna lag är, om han ej själv är

part i målet, berättigad till ersättning och förskott efter enahanda grunder

och i samma ordning som stadgas beträffande vittnes inställelse vid rätten.

Om parts kostnad gäller vad om rättegångskostnad är föreskrivet. Att

viss kostnad är att anse såsom rättshjälpskostnad för part som åtnjuter

allmän rättshjälp följer av rättshjälpslagen (1972:429).

4 § Har rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall gott -

görelse som i statens eller kommuns tjänst anställd läkare äger betinga sig
för tagande av blodprov samt ersättning för blodundersökning ävensom av

rätten bestämd skälig ersättning för annan undersökning utgå av allmänna
medel i samma ordning som stadgas angående ersättning av allmänna
medel till vittnen.

5 § Har blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga
egenskaper utförts på anmodan av socialnämnd för utredning av fader­

skap, skall nämnden ersätta kostnad som avses i 4 §.

6 § Föres talan om fastställande av faderskap, äger 18 kap. 13 § rätte-

2642

\

¬

background image

gångsbalken motsvarande tillämpning i fråga om parts skyldighet att åter-

SFS 1982; 1060

gälda socialnämnd kostnad som ersatts enligt 5 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Edvard Nilsson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.