SFS 1985:369

850369.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:369

Utkom från trycket

den 12 juni 1985

930

Lag

om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning

m. m. vid utredning av faderskap;

utfärdad den 30 maj 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1958 : 642) om blodun­

dersökning m.m. vid utredning av faderskap^ skall ha nedan angivna
lydelse.

1 § I mål om förklaring att en viss man inte är far eller om fastställande

av faderskap kan rätten på yrkande av någon av parterna eller när det
annars behövs förordna om blodundersökning eller annan undersökning

rörande ärftliga egenskaper som kan ske utan nämnvärt men. Förordnan­

det kan avse modern och barnet samt, i mål om förklar ing att en viss man
inte är far, mannen i äktenskapet och, i mål om fastställ ande av faderskap,

man mot vilken talan förs. Finns det anledning att anta att någon an nan
man har haft samlag med modern under den tid då barnet kan vara avlat,

får förordnandet avse också denne.

' Prop. 1984/85: 124, LU 38, rskr 324.

^ L agen omtryckt 1982: 1060.

:i|fe

EQT;:

a'

⬢ii

Cl

⬢sCi

3»!

S'ftis;

¬

background image

Innan förordnande meddelas, skall den som förordnand et skulle avse

SFS 1985:369

beredas tillfälle att yttra sig.

Denna lag träder i k raft den 1 juli 1985.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.