SFS 1990:1530

901530.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

hi

Lag

om ändring i lagen (1958:642) om

Utkom från try cket

m.m. vM utretnning av ladiersiitap;

den is januari 1991

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens bes lut' föreskrivs att 1 a § lagen (1958:642) om blod­

undersökning' m. m. vid utredning av faderskap skall ha följande lydelse.

1 a § Sedan ett faderskap har fastställts genom bekräftelse eller genom

dom som har vunnit laga kraft, kan rätte n förordna om en sådan undersök­

ning som avses i 1 §, om det först efter bekräftelsen eller domen har

framkommit omständigheter som ger anledning till an tagande att någon

annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med modem

under tid då barnet kan vara avlat. Förordnandet kan a vse den som har

fastställts vara far, m odem, bamet eller den andre mannen.

Har faderskapet fastställts genom bekräftelse, kan förordnande enligt

första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den

som h ar lämnat den. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av

parterna i målet. Har någon talan inte väckts om att bekräftelsen saknar
verkan, prövas frågan om förordnande enligt första stycket såsom ett

ärende enligt lagen (1946: 807) om handläggning av domstolsärenden. Ett
sådant förordnande kan begäras av den som kan vara part i ett mål om att

bekräftelsen saknar verkan.

Har faderskapet fastställts genom dom som har vunnit laga kraft, prövas

frågan om förordnande enligt första stycket såsom ett ärende enligt lagen
om handläggning av domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begä­

ras av någon av parte rna i det tidi gare målet.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall den som förord-

j-'f

0 nandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig.

'Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 53.

'Lagen omtryckt 1982 : 1060.

2817

¬

background image

SFS 1991:1530

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand

^

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.