SFS 1958:642

580642.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

t

0

0

t

0'

0t\

⬢pi

.will

Nr 642

i:, " id

Lag

,.^ö3

angående blodimdersökning m. m. i mål om äktenskaplig börd eller

faderskapet till barn ntom äktenskap;

given Stockholms slott den 12 december 1958.

vm

"> 2fell

"lUSillT

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli-

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit;

gott förordna som följer.

⬢ ; öfe(k

1 §⬢

il

I mål om äktenskaplig börd eller om faderskapet till barn utom äkten- «

skap äger rätten, där det yrkas av part eller eljest finnes erforderligt, förp;

ordna att blodundersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egen-,-

skaper, som kan ske utan nämnvärt men, skall äga rum med avseende å;':

modern och barnet ävensom, såvitt angår mål om äktenskaplig börd, man­

nen i äktenskapet och, i mål om faderskapet till barn utom äktenskap, man

mot vilken talan föres. Förekommer anledning till antagande, att annan

haft samlag med modern å tid, då barnet kan vara avlat, må förordnande

om undersökning avse jämväl honom.

Innan förordnande meddelas, skall tillfälle att yttra sig lämnas den som

förordnandet skulle avse.

r<i.

2 §.

.

Rätten äger vid vite förelägga den som avses med förordnande enligt 1 §

att med intyg av behörig sakkunnig visa, att för blodundersökning erforder^

ligt blodprov tagits å honom eller att han undergått annan undersökning

rörande ärftliga egenskaper varom fråga är. Såvitt angår barn som ej fyll

aderton år, skall föreläggandet givas den som har vårdnaden om barnet.

i, '

_

öii

» Prop. 1958: B 23; L>U B 14, 15; Rslcr B 107.

k'l.s

¬

background image

642 OCIL 643

1823

3 §

n som, efter anmodan av part eller enligt rättens förordnande, instäl-

sig för undersökning som avses i denna lag är, om han ej själv är part

älet, berättigad till ersättning och förskott efter enahanda grunder och i

a ordning som stadgas beträffande vittnes inställelse vid rätten,

m parts kostnad gäller vad om rättegångskostnad är föreskrivet. Angåen-

ersättning av allmänna medel till part som åtnjuter fri rättegång är sär-

t stadgat.

:

4 §.

ar rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall gottgörelse

i statens eller kommuns tjänst anställd läkare äger betinga sig för tä­

nde av blodprov samt ersättning för blodundersökning ävensom av rätten

ämd skälig ersättning för annan undersökning utgå av allmänna medel

;^ma ordning som stadgas angående ersättning av allmänna medel till

tnen.

5 §.

armare bestämmelser om tagandet av blodprov och dess insändande till

unnig för undersökning så ock om annan undersökning rörande ärft-

a egenskaper meddelas av Konungen eller den myndighet Konungen där-

förordnar.

£⬢

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1959. Genom lagen uppbäves lagen

n 10 juni 1949 (nr 385) angående blodundersökning m. m. i mål om äk-

skaplig börd eller faderskapet till barn utom äktenskap.

Har rätten innan nya lagen trätt i kraft meddelat förordnande om blod-

dersökning eller annan undersökning rörande ärftliga egenskaper, skall

äffande förordnandet äldre lag äga tillämpning. Där någon före ikraft-

dandet blivit av part anmodad att undergå sådan undersökning, skall ock

dre lag gälla om ersättning och förskott i anledning av undersöloiingen.

:;Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

kso hav a Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl, sigill

räfta låtit.

Stockholms slott den 12 december 1958.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

stitiedepartementet)

INGVAR LI NDELL

¬

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.