SFS 1996:254 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning av faderskap

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap / SFS 1996:254 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning av faderskap
SFS 1996_254 Lag om ändring i lagen (1958_642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning av faderskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

402

SFS 1996:254
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-
ning m.m. vid utredning av faderskap;

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a och 1 b §§ lagen (1958:642)

om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap2 skall ha följande
lydelse.

1 a §3 Sedan ett faderskap har fastställts genom bekräftelse eller genom

dom som har vunnit laga kraft, kan rätten förordna om en sådan
undersökning som avses i 1 §, om det först efter bekräftelsen eller domen
har framkommit omständigheter som ger anledning till antagande att
någon annan man än den som har fastställts vara far har haft samlag med
modern under tid då barnet kan vara avlat. Förordnandet kan avse den
som har fastställts vara far, modem, barnet eller den andre mannen.

Har faderskapet fastställts genom bekräftelse, kan förordnande enligt

första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot
den som har lämnat den. Ett sådant förordnande kan begäras av någon

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Lagen omtryckt 1982:1060.

3

Senaste lydelse 1990:1530.

background image

av parterna i målet. Har någon talan inte väckts om att bekräftelsen
saknar verkan, prövas frågan om förordnande enligt första stycket
enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Ett sådant förordnande
kan begäras av den som kan vara part i ett mål om att bekräftelsen
saknar verkan.

Har faderskapet fastställts genom dom som har vunnit laga kraft,

prövas frågan om förordnande enligt första stycket enligt lagen om
domstolsärenden. Ett sådant förordnande kan begäras av någon av par-
terna i det tidigare målet.

Innan förordnande enligt första stycket meddelas, skall den som för-

ordnandet skulle avse beredas tillfälle att yttra sig.

1 b §4 Beslut om förordnande enligt 1 a § i ett ärende som avses i

lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas särskilt. Sedan
utlåtande över undersökningen har avgetts eller frågan om undersök-
ning har förfallit, får ärendet avskrivas.

�renden om förordnande enligt 1 a § tas upp av rätten i den ort där

barnet har sitt hemvist eller, om det har avlidit, av den rätt som har att ta
upp tvist om arv efter barnet. Finns det inte någon annan behörig
domstol, tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Gudrun Antemar

4

Senaste lydelse 1982:1060. (Justitiedepartementet)

SFS 1996:254

403

Viktiga lagar inom familjerätt
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.