SFS 1996:1629 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning om faderskap

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap / SFS 1996:1629 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning om faderskap
SFS 1996_1629 Lag om ändring i lagen (1958_642) om blodundersök-ning m.m. vid utredning om faderskap

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1629

Utkom från trycket
den 7 januari 1997

Lag
om ändring i lagen (1958:642) om blodundersök-
ning m.m. vid utredning om faderskap;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1958:642) om

blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

dels att 4-6 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §2 Har rätten förordnat om undersökning enligt denna lag, skall
kostnad för att ta blodprov, kostnad för blodundersökning samt skälig
ersättning för annan undersökning betalas av allmänna medel.

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr, 1996/97:55.

2

Lagen omtryckt 1982:1060.

3016

background image

SFS 1996:1629

Har undersökningen utförts på anmodan av socialnämnd skall nämn-

den betala de kostnader som anges i första stycket

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Göran Lambertz
(Justitiedepartementet)

3017

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.