SFS 2021:784 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap / SFS 2021:784 Lag om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap
SFS2021-784.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1958:642) om blodundersökning

m.m. vid utredning av faderskap

Utfärdad den 1 juli 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1958:642) om blod-
undersökning m.m. vid utredning av faderskap2

dels att nuvarande 1�3 §§ ska betecknas 2�7 §§,
dels att rubriken till lagen och de nya 2�7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

Lag om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap
1 §
I denna lag finns bestämmelser om rättsgenetisk undersökning vid
utredning av faderskap enligt föräldrabalken.

En sådan undersökning får endast innefatta provtagning som kan ske utan

nämnvärt men.

2 §3 I mål om förklaring att en viss man som på grund av äktenskap ska
anses som far till ett barn inte är det eller om fastställande av faderskap får
rätten på begäran av någon av parterna eller när det annars behövs besluta
om en rättsgenetisk undersökning. Beslutet får avse barnet, modern samt, i
mål om förklaring att en viss man inte är far, mannen i äktenskapet och, i
mål om fastställande av faderskap, den man mot vilken talan förs. Om det
finns anledning att anta att någon annan man har haft samlag med modern
under den tid då barnet kan ha tillkommit, får beslutet avse också honom.
Innan ett beslut enligt detta stycke meddelas, ska den som beslutet skulle
avse ges tillfälle att yttra sig.

Om den man som talan om fastställande av faderskap avser är avliden, får

rätten besluta att en rättsgenetisk undersökning ska göras med hjälp av
humanbiologisk vävnad från den avlidne. Ett sådant beslut får meddelas
endast om det finns anledning att anta att mannen har haft samlag med
modern under den tid då barnet kan ha tillkommit och skälen för åtgärden
uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär i förhållande
till den frid som bör tillkomma den avlidne eller för något annat motstående
intresse.

Ett beslut om rättsgenetisk undersökning enligt andra stycket får

överklagas särskilt. Beslutet får dock verkställas omedelbart, om inte annat
beslutas av högre rätt.

1 Prop. 2020/21:176, bet. 2020/21:CU16, rskr. 2020/21:404.
2 Lagen omtryckt 1982:1060.
Senaste lydelse av lagens rubrik 1976:620.
3 Senaste lydelse av tidigare 1 § 1985:369.

SFS

2021:784

Publicerad
den

6 juli 2021

background image

2

SFS

2021:784

3 §4 Har ett faderskap fastställts genom bekräftelse eller dom som har fått
laga kraft, får rätten besluta om en rättsgenetisk undersökning, om det efter
bekräftelsen eller domen har framkommit omständigheter som ger anled-
ning att anta att någon annan man än den som har fastställts vara far har haft
samlag med modern under den tid då barnet kan ha tillkommit. Beslutet får
avse barnet, modern, den man som har fastställts vara far och den andre
mannen.

Om faderskapet har fastställts genom bekräftelse, får ett beslut enligt

första stycket meddelas i mål om att bekräftelsen saknar verkan mot den som
har lämnat den. Ett sådant beslut får begäras av någon av parterna i målet.
Om en talan om att bekräftelsen saknar verkan inte har väckts, prövas frågan
om beslut enligt första stycket enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.
Ett sådant beslut får begäras av den som kan vara part i ett mål om att
bekräftelsen saknar verkan.

Om faderskapet har fastställts genom dom som har fått laga kraft, prövas

frågan om beslut enligt första stycket enligt lagen om domstolsärenden. Ett
sådant beslut får begäras av någon av parterna i det tidigare målet.

Innan ett beslut enligt första stycket meddelas, ska den som beslutet skulle

avse ges tillfälle att yttra sig.

4 §5 Ett beslut om rättsgenetisk undersökning i ett ärende som enligt 3 §
handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden får överklagas
särskilt. �rendet får avskrivas när ett utlåtande över undersökningen har
avgetts eller frågan om undersökning har förfallit.

Ett ärende som avses i första stycket tas upp av rätten i den ort där barnet

har sin hemvist eller, om barnet har avlidit, av den rätt som har att ta upp
tvist om arv efter barnet. Om det inte finns någon annan behörig domstol,
tas ärendet upp av Stockholms tingsrätt.

5 §6 Rätten får vid vite förelägga den som ett beslut om rättsgenetisk
undersökning avser att med intyg från en behörig inrättning visa att ett
sådant prov som behövs för undersökningen har tagits på honom eller henne.
I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska i stället barnets vårdnadshavare
föreläggas.

6 §7 Om ett föreläggande vid vite enligt 5 § inte följs, får rätten i stället för
att besluta ett nytt sådant föreläggande besluta om biträde av Polismyndig-
heten för att provtagningen ska komma till stånd.

I fråga om barn som inte har fyllt 18 år får beslut om biträde av Polis-

myndigheten meddelas endast om det finns särskilda skäl. Sådant biträde får
inte lämnas om det finns risk för att barnet ska ta skada av det.

Om kostnaden för biträde av Polismyndigheten har betalats av allmänna

medel, ska den som har varit föremål för biträdet betala tillbaka kostnaden
till staten. I fråga om barn som inte har fyllt 18 år ska betalningsskyldigheten
i stället fullgöras av barnets vårdnadshavare. Det belopp som ska betalas
tillbaka får sättas ned helt eller delvis, om det finns särskilda skäl.

4 Senaste lydelse av tidigare 1 a § 1996:254.
5 Senaste lydelse av tidigare 1 b § 1996:254.
Tidigare 4 § upphävd genom 1996:1629.
6 Tidigare 5 § upphävd genom 1996:1629.
7 Senaste lydelse av tidigare 2 a § 2014:606.
Tidigare 6 § upphävd genom 1996:1629.

background image

3

SFS

2021:784

7 §8 Kostnaden för provtagning och undersökning av prov som sker efter
beslut av rätten enligt denna lag eller på initiativ av socialnämnden enligt
2 kap. 6 § föräldrabalken ska betalas av staten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. För en undersökning av prov som har utförts före ikraftträdandet gäller

3 § i lydelsen före den 1 januari 2022 i stället för den nya bestämmelsen i
7 §.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Danijela Pavic
(Justitiedepartementet)

8 Senaste lydelse av tidigare 3 § 1996:1629.

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.