SFS 1971:888

710888.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971: 888 Lag

Utkom från t rycket om ändring i lagen (1962: 512) om ind rivning i

den 17 dec. 1971

Sverigc av Underhållsbidrag, fastställda i Danmark,

Finland, Island eller Norge;

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen', funnit gott förordna, att 1 § lagen (1962; 512) om indrivning i

Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller

Norge skall ha nedan angivna lydelse.

1988

J Prop. 1971; 143, LU 2 5, rskr 299.

¬

background image

1 § Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut eller skrift­

lig förbindelse, varigenom i Danmark, Finland, Island eller Norge nå­

gon förpliktats eller utfäst sig att utgiva underhållsbidrag till make, för­
utvarande make, barn i äktenskap, styvbarn, barn utom äktenskap eller
moder till sådant barn och varå verkställighet kan vinnas i den stat, där
domen eller beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks, skall på be­
gäran omedelbart verkställas bär i riket efter vad nedan sägs. Det sam­
ma skall gälla sådan i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelad

ännu icke lagakraftvunnen dom och sådant i någon av dessa stater av
rätten, domaren eller överexekutor meddelat beslut, som kan verkställas

lika med lagakraftvunnen dom.

Är genom dom eller beslut bär i riket bidrag bestämt till lägre belopp

eller ock fastställt, att underhållsskyldighet ej föreligger, kan verkstäl­
lighet i strid häremot ej påfordras.

SFS 1971: 888

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF
(L.S.)

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.