SFS 1978:863

780863.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:863

Lag

Utkom från trycket

den 21 december 1978

om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av

underhållsbidrag, fastställda i Dan mark, Finland, Island

eller Norge;

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1962:521) om indriv­

ning i Sverig e av underhållsbidrag, fastställda i Dan mark, Finland, Island

eller Norge skall ha nedan angivna lydelse.

2 § Framställning om erhållande av verkställighet göres hos myndighet i

den fördragsslutande stat, där sökanden vistas, eller i den stat, där domen
eller beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks.

Vistas sökanden i Sver ige, göres framställning direkt hos vederbörande

utmätningsman.

Framställning, som gjorts i Dan mark, Finland, Island eller Norge, skall

av behörig myndighet översändas till vede rbörande länsstyrelse häri riket
eller, om ovisshet råder angående behörig länsstyrelse, till utrikesdeparte ­

mentets rättsavdelning.

Myndighet, som i Danm ark, Finland, Island eller Norge förskottsvis ut­

betalat bidrag, äger göra framställning om indrivning av bidraget direkt hos

svensk myndighet enligt vad i tredje stycket sägs.

1634

' Prop. 1978/79:12, LU 9, rskr99.

¬

background image

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åt- SFS 1978:863

följd av bestyrkt översättning i erforder liga delar till svenska, danska eller

norska språket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.