SFS 1988:390

880390.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:390

Utkom från trycket

den 13 juni 1988

Lag

om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av

underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island

eller Norge;

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1962:512) om indriv­

ning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i D anmark, Finland, Island

eller Norge skall ha följande lydelse.

2

Framställning om erhållande av verkställighet göres hos myndighet i

den fördragsslutande stat, där sökanden vistas, eller i den stat, där domen
eller beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks.

Vistas sökanden i Sverige, görs framställningen direkt hos en behörig

kronofogdemyndighet.

Framställning, som gjorts i D anmark, Finland, Island eller Norge, skall

av behörig myndighet översändas till en behörig kronofogdemyndighet
eller, om ovisshet råder angående behörig kronofogdemyndighet, till riks-

skatteverket.

Myndighet, som i Danmark, Finland, Island eller Norge förskottsvis

utbetalat bidrag, får göra framställning om indrivning av bidraget direkt
hos myndighet som avses i tredje stycket.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara

åtföljd av bestyrkt översättning i erforderliga delar till svenska, danska
eller norska språket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ANNA-GRETA LEIJON

Lars Eklycke

(Justitiedepartementet)

958

' Prop. 1987/88: 152, LU 34, rskr. 309.

^ Senaste lydelse 1978:863.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.