SFS 1962:512

620512.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 512

Lag

om indrivning i Sverige av imderhSllsbidrag, fastställda i Danmark,

Finland, Island eller Norge;

given SlocMiolms slott den 21 se ptember 10 62.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

Vendes Konung, göra vet er ligt: att, sedan mellan Sverige, Dan­

mark, F inland, Island ocli Norge den 23 mars 1962 slutits konvention angå­

ende indrhming av underhållsbidrag, Vi, med riksdagen^ funnit gott för­

ordna som följer.

Ig.

Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut eller skriftlig för­

bindelse, varigenom i Danmark, Finland, Island eller Norge någon ferp i

tats eller utfäst sig att utgiva underhållsbidrag till make förutvarande make,

barn i äktenskap, st^-vbarn, adoptivbarn, barn utom äktenskap ell_er

till sådant barn och varå verkställighet kan nunnas i den stat, dar domen

eller beslutet meddelades eller förbindelsen mgicks, skall

b^garan ome­

delbart verkställas Imr i riket efter vad nedan sags

sådan i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelad arinu »^lag^rafh

vunnen dom och sådant i någon av dessa stater

överexekutor meddelat beslut, som kan verkställas lika med la^^akrafl\

"'L'^grnoin dom eller beslut här 1 riket bidrag bestämt

ock fastställt, att underbällsskyldigbet ej föreligger, kan rcrkslatlighet
strid häremot ej påfordras.

Framställning om erhållande av verkställighet Sores Iws

fSi-dragssIutande stal, där sökanden vistas, eller . den stal, dar domen

vederbörande

';'»SL"g. som gjorts hos nyndigbet i

'er Norge, skall översändas

till utrikesdepartementels

om ovisshet råder angående behong J^nsstyrelse, nu u

i-attsavdelning. Behöriga att översanda f^s
floöverövrigheten Cl

an^ende behörig overS^rig-

derborande amtman) eller, om ovisshet råder angaenae

j^^^justitieministeriet;

' Prop. 1962: 15S; L^U 38; Rskr 281.

3G4—fiasOflO. SoensJ; forfaltningssaTnling 1 962, Nr 512

¬

background image

l-ijCi

1002 • Nr 512

Handlin;,', som iir avfalUid på finska eller isländska språket, skal] vy.

åtfOijtl av irestyrkt översöltning i erforderliga delar till svenska, danska dkr

norska språk cl.

Den myiulighcl som skall verkställa indrivningen äger, om så anses et-

fordcriigC kräva bevis, att domen, lieshitet eller förbindelsen uppfylleri

1 § förka slyekel för vcrkställighcl stadgade villkor. Beais utfärdas i d es

stat, (lår domen eller h esliilel meddelades eller förbindelsen ingicks, avinyn-

digbet som i 2 § tredje stycket sägs.

Har underhållsbidraget icke i domen, Ijeslntet eller förbindelsen fastställts

till bestämt belöp]) ell er avser framställning om verkställighet högre belopp

än som fastslällts, må ock Ijevis om bidragets storlek krävas enligt vad i

första slvckel stadgas.

4 §,

t erkslälligbelen sker enligt vad som är stadgat om svensk domstols laga-

kraftvunna dom eller, såvitt angår indrivning på grund av skriftlig förbm-

delse, för motsvarande fall gäller om bär slutet avtal. Verkställigheten försig-

pr utp avgift för den herätligade, såframt den cj .skall ske i den ordning

pm galler beträffande fast egendom. Utgift, för vilken befrielse sålunda

iijules, skall galdas av allmänna medel,

stämmer'

översändes till sökandeji eller till annan, som denne be

lossub/^s^^nnf

stadgas om umlerliållsbidrag avser jämväl bidi'ag till för-

bildnin- SÖ nri

^

utgifter för barns särskilda^'

ö'

^ for dess do]\ konfirmation, sjukdom, begravning och dylilit

hidlsfråganTmänl^

bidragspliktige i anledning av under*

^

provmng, kan mdnvas enligt regdermf i denna lag.

Genom (i cnm hrr iTnni -

Konungen förordnar.

. . ,

i Sverige av

^ Är

Norge."'

^^^^dcrl)ailsb)drng. fastställda i Danmark, Finland, Island

f'\T1IHT'"S

liSrsamiigcn nit cfiorriillo. Ti» y'tf'S

^^okräfla låtit . '

underskrivit och med Vårt kiiug^'

„o„

2,

K^te Konungs och Herres frånvaro:

tL. S.i

HnrtMAN

Stoclsholmiggo T,-

• hungL Boktryckeriet, P, A. Norstedt S Söner

s- KLINÖ

n

*'éi

3iSI

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.