SFS 2001:400 Lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

010400.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i
Sverige av underhållsbidrag, fastställda i
Danmark, Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1962:512) om

indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Is-
land eller Norge skall ha följande lydelse.

1 §

2

Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut eller av sådan

myndighet godkänd förbindelse, varigenom i Danmark, Finland, Island eller
Norge någon förpliktats eller utfäst sig att betala underhållsbidrag till make,
förutvarande make, barn, styvbarn eller barnets mor, skall erkännas här i lan-
det utan någon särskild stadfästelse.

Lagakraftvunnen dom, administrativ myndighets beslut, av sådan myn-

dighet godkänd förbindelse eller annan skriftlig förbindelse, varigenom i
Danmark, Finland, Island eller Norge någon förpliktats eller utfäst sig att be-
tala sådant bidrag och som kan verkställas i den staten, skall på begäran
omedelbart verkställas här i landet. Detsamma skall gälla sådan ännu icke
lagakraftvunnen dom och sådant av rätten eller domaren meddelat beslut
som kan verkställas lika med lagakraftvunnen dom.

3 §

Den myndighet som skall verkställa indrivningen får, om så anses er-

forderligt, kräva bevis för att domen, beslutet eller förbindelsen uppfyller de
i 1 § andra stycket för verkställighet stadgade villkoren. Sådant bevis utfär-
das, i den stat där domen eller beslutet meddelades eller förbindelsen in-
gicks, av den myndighet som anges i 2 § tredje stycket.

Har underhållsbidraget icke i domen, beslutet eller förbindelsen fastställts

till bestämt belopp eller avser framställning om verkställighet högre belopp
än som fastställts, må ock bevis om bidragets storlek krävas enligt vad i för-
sta stycket stadgas.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2000/01:98, bet. 2000/01:LU22, rskr. 2000/01:217.

2

Senaste lydelse 1971:888.

SFS 2001:400

Utkom från trycket
den 15 juni 2001

background image

2

SFS 2001:400

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Cecilia Renfors
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.