SFS 2003:677 Lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

030677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i
Sverige av underhållsbidrag, fastställda i
Danmark, Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 § lagen (1962:512) om indriv-

ning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island
eller Norge

2 ordet ”Riksskatteverket” skall bytas ut mot ”Skatteverket”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:99. bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 2 § 1988:390.

SFS 2003:677

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.