SFS 2006:681 Lag om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge

060681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1962:512) om indrivning i
Sverige av underhållsbidrag, fastställda i
Danmark, Finland, Island eller Norge;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1962:512) om

indrivning i Sverige av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Is-
land eller Norge skall ha följande lydelse.

2 §

2 Framställning om erhållande av verkställighet göres hos myndighet i

den fördragsslutande stat, där sökanden vistas, eller i den stat, där domen
eller beslutet meddelades eller förbindelsen ingicks.

Vistas sökanden i Sverige, görs framställningen direkt hos Kronofogde-

myndigheten.

Framställning, som gjorts i Danmark, Finland, Island eller Norge, skall av

behörig myndighet översändas till Kronofogdemyndigheten.

Myndighet, som i Danmark, Finland, Island eller Norge förskottsvis ut-

betalat bidrag, får göra framställning om indrivning av bidraget direkt hos
Kronofogdemyndigheten.

Handling, som är avfattad på finska eller isländska språket, skall vara åt-

följd av bestyrkt översättning i erforderliga delar till svenska, danska eller
norska språket.

3 §

3 Kronofogdemyndigheten får, om så anses nödvändigt, kräva bevis för

att domen, beslutet eller förbindelsen uppfyller de villkor för verkställighet
som anges i 1 §. Sådant bevis utfärdas, i den stat där domen eller beslutet
meddelades eller förbindelsen ingicks, av den myndighet som är behörig att
översända en sådan framställning som avses i 2 § tredje stycket.

Har underhållsbidraget icke i domen, beslutet eller förbindelsen fastställts

till bestämt belopp eller avser framställning om verkställighet högre belopp
än som fastställts, må ock bevis om bidragets storlek krävas enligt vad i
första stycket stadgas.

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse 2003:677.

3 Senaste lydelse 2001:400.

SFS 2006:681

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

2

SFS 2006:681

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.