SFS 1991:287

910287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:287

om ändring i lagen (1963:583) om a vveckling av

Utkom frå n tryck et

fideikommiss;

den 22 maj 1991

utfärdad den 18 april 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 § lagen (1963:583) om avveck­

ling av fideikommiss skall ha följande lydelse.

39

Den som försummar vad som åligger honom enlig t 21 §, döms till

böter. Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av fideikommiss-
nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På re geringens vägnar

LAILA FREI VALDS

Severin Blomstrand

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:68, JuU I O, rskr. 1 55.

' Senaste lydelse 1984; 419.

515

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.