SFS 1977:660

770660.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977: 660

Lag

uikom Iran trycket

OHi änd ring i lag en (1963:583) om avveckling av

den i 3sept 1977

fidelkommlss;

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att i 25

lagen 11963:583) om

avveckling av fideikommiss orden "en gäng i allmänna tidningarna" skall

bytas ut mot " i Post- och Inrikes Tidningar" och orden "en gäng i tidnin g

inom orten" mot " i ortstidning".

1616

' Prop, 1976/77:63, KU 45. rskr 336.

N
h

ii

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

SFS 1977:660

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om kungörande som har

beslutats eller börjat verkställas före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Bengt L ambe
(Justitiedepartementet)

>'⬢

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.