SFS 1984:419

840419.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 19å4:419

Utkom från trycket

den 19 juni 1984

Lag

om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av

fideikommiss;

utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 39 § lagen (1963:583) om avveck­

ling av fideikommiss skall ha nedan angivna lydelse.

39 § Försummar någon vad som åligger honom enligt 21 §, dömes till

dagsböter. Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av fideikom­

missnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

f)

' Prop. 1983/84:142, JuU 28, rskr 341.

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.