SFS 1963:583

630583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

. I

,

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 ⬢ N r 583�586

Ulkoni frän trycket den 16 dcc. 1963

Nr 583

l.ag

om a\"recldiiig av fideikommiss;

given Stockholms slott den. G december 1963.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V c u d e s Konung, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

InletlanJe bestämmelser

1 §.

Fideikommiss, som upprättals for ohegränsad tid till förmån för med­

lemmar av en eller flera släkter, skall avvecklas enligt vad i denna lag sägs.

2 §.

1 de nna lag förstås med innehavare av fideikommiss den som innehar

egendomen med den rätt som följer av fideikommissurkimdcn. Besiltes ef­

ter förutvarande innehavares död egendomen enligt särskild föreskrift av

efterlevande make, dödshodelägare eller annan, skall dock den anses som

fideikommissets innehavare, vilken skulle varit berättigad att innehava
egendomen, om sådan särskild rätt ej funnits. ^

.

Med f ideikommissinnehavarens efterträdare förstås den sonr enligt tidei-

kommissurkunden eller därpå grundat förordnande är berättigad att,^ na r

mnehavarens rätt upphör, bliva ny innehavare av fidcilmmmlssel. Såsom

efterträdare skall dock, om fideikommisset enligt urkunden ej _må hlUra-
öas av innehavare av annat fideikommiss, ej anses den

^

tagit och icke därefter avstått från cfterträdarandel i annat fideikomn

än det varom är fråga.

Tiden för upphörandet

Fideikommiss som avses i 1 § skall, om ej i denna

ps> u pphöra, när den som vid lagens ikraftträdande ar I^neha^are
konimisset avlider.

« vid fideikommiss i lös egendom,''som oj

fekmnmiss, den i 3 § .ongiv-ne innclmvorcns

"

testa-

jo,,

eller, om fideikommisset lustiftats geno

innehavare avlider,

dod, skall fideikommisset upphöra orst nar den mnoh.n i

P.Ppppträdare är avlad efter sagda tidpunkt.

' Pfop. 19G3: 5; Bev L^U 2; Rskr 304.

Svensk förfaHningssamlinglOGS.Nr 5S3^5S6

i ⬢

1 :

⬢ .'I

,

I

f

'

4'

»I

⬢. 1!

. I

¬

background image

19G3 . Nr 583

1-n

5 8

5 §⬢

Fr;lnfrn(Ior innehavare, vid vars dötJ fideikommisset el jest a

liöra, ei^cndonieii för nit kunna tifJträda annat fideikommiss ellpr t ^ %-

Jrädarandci däri Jämlikt 7

skall fideikommisset upphora nSv ^

:.vJi.ler.

"»sle

EgendomeiLS förddnlnjr

7 §.

När ficlciliommiss upphör, sknll den avlicliics oflerträdare la»a hsm

osrrKlomcn I ätcrstodcn skall tagas arv cllor testamente somV dm r? i'

Jiorl den avlidne.

kil-

%'

Jiörl den avlidne.

S §-

Vid skifte av ogcniloinci äger oficrträdarcii, ulan hinder av vid i l.,i

mente ma vnra orordnat, på sin lott erhålla fklcileoinmissets

i

SKnSsSSäSffB^ ési"

"

lillfiilla diirat'^fiddkonunTssp^^^

foreskritt om vem egendomen stoll

räUCso utan 1.10^ s.v"i':.Tf7'r;f sl|

""

p'

'

"

^ ^ §

om den tdlto

eller testamente som

tinnt fall, att e^endonirn ^l-oii

^ fideikommissnrkunden för s å-

eller andra släirtniedlemmor^ii

mellan siste iniielia%^arens arvingar

mä], länder i stället flpn ' r- i un vandas för välgörande eller annat ända-

^^aiict denna foreskrift till cfterrätteJse.

Förmåner in. in.

JiJ^rde fidclkomnd; f

Imndedes r

UV fideikommi t' f

samt v

""ssegc.doni kommer att iakttagas.

''ii7/^rr''"tkit förordnande

enligt fideikoniTnissiirknniien e'id

v vatUdJr? ii'tSodo. åndåätt'

?k,S t!f' f rl rf

¬

background image

1963 . Nr 583

1413

""

ae,

' Var innehiiva ren skyldig att 1 enlighet med vad i fideiknnim?^. i

,

eller därpå g"'n<lat förordnande sladp svara för underhaHv p.Srun"-

(jerslöd ilt fat tiga eller annat dylikt, skall det avsedda ändamålet i orfnra

litf m ån tillgodoses aven efter det fideikommisset upphört.

^^^forder-

13 §.

Pension eller annan dylik förmån vilken, när fideikommisset upphör

utgår på grund av tjänst eller annan arbetsanslällning, som förmånslaea-

ren eller anhong till honom mnehafl pa fideikommissfastiqhet, må även

därefter njutas till godo.

Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning på pension eller annan

dylik f örmån i anledning av arrende.

14 §.

Förmån som avses i 11 §, 12 § första stycket eller 13 § skall, om det be-

gärcs av förmånstagaren, säkerställas genom inteckning i fastighet eller

på annat betryggande sätt. �r förmånen bestämd annorledes än 1 pengar,

skall den, om skäl äro därtill, på yrkande av egendomens ägare ersättas

med penningb elopp att utgå på en gång eller å särskilda tider.

Vad 1111 sagts skall i tillämpliga delar gälla jämväl i fall som avses i 12 §

andra st ycket.

I

⬢;-:r '

⬢ ⬢- ⬢

⬢ <' I ^

-⬢ I.

Njttj anderättsart al

15 g.

Har före fideikommissets upphörande slutits arrende- eller h3Tesavtal

beträffande sådan fastighet, som ej är att anse såsom huvudgård, gäller

avtalet jämväl för den som erhåller egendomen jämlikt denna lag; dock

skall, om dc avtalade villkoren med hänsjm till förhållandena vid tiden för

avtalets ingående icke kunna anses skäliga eller eljest äro i väsentlig mån

stridande mot hans berättigade anspråk, vara honom öppet alt uppsäga

avlalet. Slce r ej uppsägning inom sex månader efter det ägaren tillträdde

egendomen, ä r han sin rätt förlustig.

^ ^

. ,

Uppsägcs avlalet av anledning som nu sagts, ar ägaren, om ti^^n

nöjes med det i avtalet betingade vederlaget, berättigad att av nyttjande-

rältshavaron crliålla skälig ersättning för den tid denne efter agarens

trade av egendomen utövat n\dtjanderätten.

�~

Har i avtalet intagits villkor, som strider mot vad i denna paragraf .

stadgat, är villkoret utan verkan mot nyttjanderättsbavaren.

Större jord- ocb sko gsegendomar

Jfar fast e gendom, på vilken bedrlves jord- eller

en"enbet är

tagenbet och beskaffenhet i övrigt, att

, erfordras för att före-

nacikommissets aTOck-

�~i .

*⬢

ueöivaiieniiet x

�

orfnrdras for ali loru-

jelydande allmänt intresse,

fideikommissets a\-^'eck-

Uppdelning av egendomen, i samband me

Jcronan eller till

förordna att egendomen skall mot lösen avstås till kronan

Konungen bestämmer.

^.wv/^rk och annan fast an-

Jnlosningsrätten må förklaras omfatta

j^rd- eller skogsbru-

'SSning, s om lämpligen bör nyttjas i samband med jor

. ⬢ ⬢ ⬢; -.i
^ ;

F

/

⬢⬢

-i

⬢⬢

I

⬢' : r ⬢ ⬢: ^

1

M ⬢

⬢i ;

1'vi

¬

background image

10();5 ⬢ Nr 583

m, sfiiiit, om tlN fifincs pakallal for vinnarule av lämnljr,

cllor anc irmailscniig drift» jämväl annan mark.

^ ^'eoatio;

Beträffande inlösen skola i fiNä]n])liga delar gälla de alfmän

melserna i fagea om exjirojmiafion.

bes^

Kul turvärd en

17 §.

Till förebyggande av att samling av möbler, tavlor, böcker eli

föremal av särskilt knltiirbistonskt värde erliåller försämrad v" j

eller bortflyttas, må Konungen, när fideikommisset avvcckln

en skall ]not lösen avslås till kronan eller kiilturvV^ j

att samlingen skall jnot lösen avslås till kronan eller kiilturvi'b

t II t ion, som Konungen bestämmer.

^ t'uunde

Kan enigbct c] nås om lösesummans storlek, skal! frå<^an o,,.-

skiljemän. Beträffande sådan tvist skall lagen om skilipn^'äi.

lämpliga delar; dock skall in lösaren, om ef s^mnerlt'^a sk-il'ini^^ '

anleda, svara för ersättningen till skiljemännen och "äld Inf

liea kostnad för fnrfnrrmrJM

''

^notpartens su-

Fi de i komm 5 s s n ä mini cii

NS § .

O

Avvccidingen av fi<leikoiiliniss skall ske under iiieilvprl-ar

« ⬢⬢ i-i,

nämnd, fideikomraissnäminlcii

"lul^erkan av m sarsHd

^^

-SS

nl'rfav'KZin^éa'rf"'. V

oeli fyra ledamöter, vilh

den, för åtcrslåenflp ffri

r-

dier, vid komplettering av näinu-

komiiigcn besläinnicr

period. Suppleanter utses till det a tit<il

Harfi' *'

givande

^

ca genom besvär vlFi-p Tu

klagan över beslutet föras hos Konimg

föras mot beslut'nv n ?

lagivas till nämnden. I övrigt må talnn tj

⬢vt..

UClCl v mvi-m

::

i

^

^indc soi n avses

^ramslälJning om tillstånd eller m ed'

genom besvär vlFi-p

klagan över beslutet föras hos Konimg

föras mot beslut'nv n ?

i^igivas till nämnden. I övrigt må talnn e j

>^«rniare föreLcrke

konungen.

ibnniidcn och dess verksamhet meddelas av

Förfarandet vid aivccklingea

if^om en månad anmäla^döfkV ifV^^-^^

egendomen i sin

a cl till fidcikommissnämnden.

¬

background image

1963 > Nr 583

22 §.

1415

Sär fideikommiss upphör enligt vad ovan staddas

r-j ⬢,

prtcndom behandlas som ett särskilt hn.

^"3eikommi

särskilt bo, fideikommissbo.

23 §.

ussets

Om förval lning och utredning av fideikommissbo samt om skifta n,. n *

(.rrcndoin sk all, i den man ej annat följer av bestämmelsernf Lf ⬢,

vad i

22�24 kap. arvdabalkea sägs äga motsvarande tilfamn'

,ing. I fraga om Imnknrs sa ock om laga domstol och delgivning Cu

tillämpliga de lar galla vad i allman lag är stadgat för dödsbo

Fideilcommissurkimden slcall intagas j bouppteckningen eller fo"as där-

vid i bestyrkt avskrift.

^ 24 §.

Fideikonimissnämnden äger påkalla, att egendomen avträdes till förvalt

ning av boutredningsman. Har egendomen a^rätts till sådan förvaltning,

ens medgivande själva övertaga förvall-

nia

ningen.

delägarna iclce utan nämndens

Boutredningsman skall vid fullgörandet av sitt uppdrag samräda med

nämnden. Han är pliktig alt på begäran lämna nämnden upplysningar om

boel och (less förvaltning.

25 §.

På ansökan av fideikommissboet eller delägare däri skall rätten genom

Imngörelse förelägga dem som vilja göra gällande anspråk på annan för­

mån än fardagsrätt eller på fullgörande av skyldighet som sägs i 12 g andra

styeket att inom viss tid ej understigande tre och ej överstigande sex må­

nader frän kungörandet hos rätlen anmäla anspråken vid även tyT att dessa

eljest för falla, om de ej ändå äro kända.

Ansökningen skall göras hos rätten i den ort där fideikommissets lumid-

gård är eller, om huvudgärd ej finnes, rätten i den ort där den avlidne

fideikommissinnehavaren skolat svara i tvistemål i allmänhet. Vid ansök­

ningen ska ll vara fogad förtecliiiing över kända anspråk. Sedan kungörelse

utfärdals, skall den införas en gång i allmänna tidningarna och en gång i

tidning inom orten. Om handläggningen skall i ö^Tigt vad om kallelse å

okända bo rgenärer är stadgat äga motsvarande tillämpning.

Hava d elägarna giltig anledning antaga att förmån som angives i urkun-

ej vidare skall utgå, skall vid tillämpningen av denna paragraf den för-

uianeii ej anses såsom känd.

26 §.

_

Fideikommissnämnden äger under a-vvecklingen föra talan om satce rs a -

lande av ändamål som avses i 12 § andra stycket,

27 §.

Fideikonimissnämnden må meddela förbud vid vite att

ihan nämndens tillstånd riva, ändra cHer flytta byggna ,

' ;

prd eller parkanläggning elkr skingra dkr bortflytta snral.ng som arses

^7 g.

08 g

.

^"^onungens medgivande må ej under

^

^f^band medleckning av aktier överlåtas sådan

ogendom, som avses i 1 § lagen don IS

ri"f^

lör bolag, förening och

/j^^uILTyiissnämndcn mcdgi-

inå icke under avTecklingen med mindre fideikomm

⬢ J . ⬢

.

I'

t t

:; %
\

f

'

i

⬢ ⬢: I

\

:

il

A

¬

background image

1903 ⬢ Nr 583

MIP

Fiddkoiumiss?<apita], som stäJlts under särskild förvaltning

an-ccklingen utfänmas utan fideikommissnäinndens medgivtnde ^

29 §.

Utan fideikommissnämndcns medgivande inå ej skifte ske ei ti

utgivas ctler än daniälsljestämmeise verkställas nr oskiftat bo

%l

A-iTccklingen ä r att anse som slutförd, när fideikommissnäm

nat tilJständ tiJl skif te eller meddelat bevis att vidare åtgärd för ^

cn ej pukalias.

*"

30 g.

Furetages rättshandling, för vilken enligt vad ovan stadgas K

eller fideikommissnämndens medgivande erfordras, utan att säd

givande inhämtats, skall rättshandlingen vara ogilL

Akti ck olagsk Ildning

31 §.

Konungen må medgiva innehavare av fideikommiss att tillskiula

konmnssegcndom 1 samband med teckning av aktier i bola-r XJ!?. ''

äger eller tecknar samtliga aktier i bolaget^? erna

.kol. därefter förvaltas sisom t ideikcirrm&apuår

39 ^

om aktiebolag föreskrives om antalet stiftar.

Iseettnr�: ät'^1

Tin/?nt- r., . TV

atj^arder som ankomma nå stiftare

av aktichola^^^^^med^fdskott^''^^'^^"^^^

fideikommissboet vara stiftart

fall vad i första stvel-pl

fgendoin som ingår i boet, och skall i s ådant

lorsta stjckel sags aga motsvarande tillämpning.

7*

'

§

och \id överföra^nd^'^^'.^^^°''j^

tillskott av fideikommissbos egendom

Soimband med

1

till aktiebolag genom tillskott i

fideikominissboet

^

^ efterträdaren iindcr a-s^^ecklingen företrida

egendom som ut^ör^fid^i^^^^''^-^' ^ v ilket aktier tecknats med tillskott sr

veckling. skall iiUa^as

^ f ideikominissbo under a v-

ställd av Kon un »en'^'oeh

^itt bolagsordningen skall vara fas]'

"ingen ma ändras ollpn^' 1 ^'

Konungen annat föreskrivit, bolagsord-

mrenast nied Konungens medgivande.

Särskilda bestämmelser

Upphöra två CIIP n

⬢ ⬢

35 §.

skola de vid awecklinapn

med anledning av samma

liren är samma person

såsom ett onda fideikommiss, om

Besittes, när firlp'ir

.

36 §,

nial-p'^ru^r^^^

egendomen på grund av

genomr

innpbl

grundat förordnande av ef^erl^

"Iförande anstå, liu np.

åtgärder för arveckimg

s efterlevande makens rätt upphört.

¬

background image

1963 Nr 583

37 §.

1417

Omfattar fideikommiss allenast egendom av rinca

.it -

,v�~nerlisa skäl därtill, mä Konuirg.n p4 IramstälWng av tnS

iJjna, all ndeikomi.r.ssct genast skall uppköra. När^fide tomnS

UDD"

l,5P, lilicaller egendomen innehavaren, om ej Konungen annTrerordZ^r"

, .

.

38 §.

Kan e nligt fideikommissnrkundcn egéndonien innehavas av två eller fle

ra samtidigt eller foreskriver nrkimden att. när innehavarens rätt ipphär"

annan än avkomlmg till honom skall vara närmast berättigad till e^endo'

men, ska ll fideikommisset upphöra vid den tidpunkt Konungen föröknar

Konungen bestämmer ock, efter vad som prövas skäligt med hä nsyn till

fideikommissurkundens innehåll och övriga omständigheter, huruvida e^^en-

donien ska ll tillfalla fideikommissets innehavare eller sältas under särskild

fön-aUning för beredande av understöd åt behövande medlemmar av den

släkt, som stiftaren avsett alt gynna, eller hur med egendomen eljest skall

förfaras. Förordnande som nu sagts må icke inkräkta på innehavares rätt

till fidcikommissegendomen, med mindre denne lämnat medgivande därtill.

Har heslut om upphörande av fideikommiss som avses i första stycket

icke meddelats före den 1 januari 1980, skall fideikommisset upphöra

nämnda dag. Konungen meddelar därefter på framställning förordnande

enligt andra stycket.

Vad i denna paragraf stadgas skall äga motsvarande tillämpning i fråga

om fi deikommiss, beträffande vilket i fidelkommissnrkunden insatts sär­

skild ägare till egendomen, dock må i sådant fall förordnande enligt andra

stycket ej utan ägarens medgivande inkräkta på hans rätt till egendomen.

39 §.

Försummar någon vad som åligger honom enligt 21 §, domes till dagsbö­

ter. Förseelse som nu sagts må ej åtalas, med mindre den av fideikommiss­

nämnden anmälts till åtal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964.

Vad i 5 § lagen den 25 april 1930 angående införande av lagen om testa­

mente är stadgal om giltighet i vösst fall av förordnande, som enligt 1 'ap.

2 5 sistnämnda lag skulle sakna laga verkan, skall med avseende å oror -

"ande av det innehåll som .avses i 1 § denna lag gälla allenast om es a
avlidit före lagens ikraftträdande.

Det alla som v-ederbör h ara sig hörsamligen att

\asso haTO Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kun^I.

oekräfta låtit.

Stockholms slott den G december 1963.

GUSTAF ADOLF

(Justitiedepartementet)

(L. S.)

HERMAN K UNG

. ^ *⬢

) ⬢. <

C*

⬢ ⬢ ⬢ ⬢ I

⬢⬢ ;'ii ;⬢

[i .

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.