SFS 1999:1042 Lag om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1963:583) om avveckling av fideikommiss / SFS 1999:1042 Lag om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss
991042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1963:583) om avveckling av
fideikommiss;

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1963:583) om av-

veckling av fideikommiss

dels

att 32 § skall upphöra att gälla,

dels

att i 6, 16, 17, 19, 28, 30, 31, 34, 37 och 38 §§ ordet ⬝Konungen⬝ i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ⬝regeringen⬝ i motsvarande form,

dels

att i 16 och 17 §§ ordet ⬝kronan⬝ skall bytas ut mot ⬝staten⬝,

dels

att 18 § skall ha följande lydelse.

18 §

Avvecklingen av fideikommiss skall ske under medverkan av en sär-

skild nämnd, fideikommissnämnden.

Fideikommissnämnden skall utreda frågor som avses i 6, 16, 17 och 38 §§

samt hos regeringen göra de framställningar, som föranleds av utredningen.
Vidare skall nämnden genom rådgivning och på annat sätt verka för att la-
gens syften fullföljs samt meddela beslut, som enligt vad nedan stadgas an-
kommer på nämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU6, rskr. 1999/2000:54.

SFS 1999:1042

Utkom från trycket
den 10 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.