SFS 1965:723

650723.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 723

Lag

om erkännande och verkställighet av vissa atländsha domar och beslut

angående imderhåll till barn;

given Stockholms slott den 10 december 1965.

V i GUST AF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve II d e s Iv o n ii n g, göra v e t c r 1 i g t; att Vi, med ^^ksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Beslåinmelserna i denna lag äga, enligt förordnande av Konungen, till-

liimpning i förhållande till stat som är ansluten till den i Haag den 15 april

1958 da gtecknade konventionen om erkännande och verkställighet av av­

göranden om U nderhåll till barn,

•Ted avg örande avses i denna Jag dom och domstols eller annan myndig-

liels slutliga beslut.

T

,

2§.

kagakraftvunnet avgörande som meddelats i den främmande staten och

som ål ägger någon att utgiva bidrag till barns underliåll gäller även här i

ntel, om annat ej följer av 3 och 4 §§.

. ..

3 §.

Avgörande som a^^ses i 2 § är ej gällande häi* i riket i fråga om underhåll

or lid då den som bidraget avser är gift eller efter det han fyllt tjugoett år.

'Avgörandet gäller ej heller,

wu den m yndighet som meddelat avgörandet ej var behörig enligt 4 §,

01» samma sak var anhännig här i riket när avgörandet meddelades i den

f^sminande staten,

»1» doin meddelats här i riket i samma sak,

ålagts imderhållsskyldighet ej blivit kallad till eller varit

filihör ^ ^vitör myndigheten enligt föreskrifterna i den stat mjmdigheten

nämnts ovan iakttagits men den som ålagts un-

likväl icke erhållit kännedom om förfarandet eller haft

anspråket och sådant förhållande ej beror av försum-

o^'^l^'j.Iiaussida.eller

liäf j

är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen

1965:139; L^U 34; Rsk,- 364.

' ^

Suensk författningssamling 19G5, A> 723—720

¬

background image

1905 • Nr 723

4 §.

-

IM o n<;ps- vai-a meddelat av behörig myndighet i främmande siat

oiXnlom

imdcrhällsskyldighet hade sitt hemvist i den sia^

"'om

' den staten, när sak.„

'"nm

^^^derhåUsslcyldighct uttryckligen godtagit alt sakea

rövL av myndigheten eller utan invändning angaende myndighetens t,.

h-S?mmldrsh!"vi^

till konventionen förbehållit si g stt

t.i? erhänna avgörande av myndighet, vars behörighet betingats av

ndcidiållsberättigadcs hemvist, må Konungen forordna att myndigk^

örsHten ei skall anses behörig, om myndigheten grundat sm behörighet

nå det^örhållandet att den imdcrhållsheruttigade hade sitt hemvist där.

5§.

Avgörande som enligt 1—4 §§ gäller här i riket skall på ansökan verk­

ställas här.

G §•

Även sådan dom angående underhåll till barn som utan hinder ayatt te

ej äger laga kraft må verkställas i den stat där den meddela s e er doBj.

stols beslut om imderhall till barn för tiden intill dess Jaga kraft a gande

dom eller beslut föreligger skall på ansökan verkställas har, om domen eler

beslutet meddelats i stat som avses i 1 § och dom eller beslut a\ detta dg

kunnat meddelas av svensk domstol i motsvarande fall. Ansokjin mä i

bifallas, om sådant förhållande föreligger att enligt 3 eller 4 § ett av^or. -

ej skulle gälla hur i riket.

Ansökan om verkställighet görcs bos Svea hovrätt.

Vid sådan ansökan skall fogas

.•

avgörandet i Imvndskrift eller i avskrift som bestyrkts ay nu ^ .•>

bevis att avgörandet må verkställas i den stat dar det meddela

om underhållsskyldighet ålagts någon som uteblivit eller eljes ej

framställt anspråk på underhäll, styrkt avskrift av de

vilka saken anhängiggjordes och bevis att dessa handlingar fore -Uo
blivit delgivna i vederbörlig ordning.

_

nr^ket

Vid handlingarna skall fogas styrkt översättning till svenska sj

g ^

I r

Ansökan om verkställighet må ej bifallas utan att den som ala^ts

liallsskyldighet haft tillfälle att svara.

Bifaller hovrätten ansökningen, vcrkställes avgörandet

inwf

stols dom vilken äger laga kraft, om ej högsta domstolen L „ci<rifk"^^

Innehåller avgörandet föreskrift om tvångsmedel, skall den lor

vinna tillämpning.

10 g.

^ Ftiib"''"

Föreskrifterna i denna lag gälla ej i" förhållande

Island och Norge i den mån s^lrskilda bestämmelser äga tillanip

låenna lag träder i kraft den dag Konungen furordnar.

¬

background image

1965 . Nr 723 ocli 724

1563

1 a]ia som v ederbör liava sig Iiörsaiiiligeii att efterrätta. Till yttermera

hava Vi de tta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

iiskräfta lå tit.

Sfockbolms slott den 10 december 1965.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

HERMAN K LING

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.