SFS 1971:891

710891.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1971:891 Lag

om ändring i lag en (1966: 680) om ä ndring av

vissa underhållsbidrag;

Utkom från trycket

den 17 dec. 1971

given Stockholms slott den 10 december 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
dagenL funnit gott förordna, att 1 § lagen (1966; 680) om ändring av
vissa underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse.

1 § �r någon skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhålls­

skyldighet på särskilda tider utge bidrag i svenskt mynt till make, förut­
varande make, barn, makes barn, fader eller moder, ändras bidragets

belopp enligt denna lag med hänsyn till penningvärdets förändring,

Lagen äger ej tillämpning, om dom eller avtal varigenom bidraget

bestämts innehåller föreskrift om att bidraget skall vid ändring i

penningvärdet eller den bidragspliktiges inkomster utgå med ändrat
belopp enligt grunder som anges i domen eller avtalet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 10 december 1971.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

1 Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299.

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.