SFS 1972:583

720583.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1972: 583 Lag

Utkom från trycket

den 5 dec. 1972

om ändring i lag en (1966: 680) om ä ndring av

vissa underhållsbidrag;
given Stockholms slott den 24 november 1972.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dageni, funnit gott förordna, att 3 § lagen (1966: 680) om ändring av

vissa underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse.

3 § Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast

bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutning
till basbeloppet enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän för­

säkring. �ndring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för

april månad med minst fem procent över- eller underskrider basbelop­

pet fö r april 1966 och därefter den 1 april varje år basbeloppet för mars
månad med minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp

som låg till grun d för senaste ändring.

Bidragsbeloppet ändras med det procenttal med vilket basbeloppet

ändrats. Brutet procenttal avrundas till närmast lägre hela procenttal.

Procenttalet fastställes av myndighet, som Konungen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal. utgår med när­

mast lägre krontal.

1320

Prop. 1972; 113, LU 2 4, rs kr 278.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 janua ri 1973.

SFS 1972: 583

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 24 november 1972.

GUSTAF ADOLF

LENNART GEIJER

(L. S.)

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.