SFS 1978:859

780859.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1978:859

om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa

utkom från trycket

underhållsbidrag;

den 21 december 1978

utfärdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1 och 3 §§ lagen (1966: 680) om

ändring av vissa underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Är någon skyldig att till fullgörande av lagstadgad familjerättslig un­

derhållsskyldighet på särskilda tider utge bidrag i sven skt mynt till m ake,
förutvarande make, eget barn eller annans barn, ändras bidragets belopp
enligt denna lag med hänsyn till penningvärdets förändring.

Lagen äger ej tillämpning, om dom eller avtal varigenom bidraget be­

stämts innehåller föreskrift om att bidraget skall vid ändring i penn ingvär­
det eller den bidragspliktiges inkomster utgå med ändrat belopp enligt
grunder som anges i dom en eller avtalet.

3 §3 Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast

bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutn ing till
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ändring sker

första gången den 1 april det år basbeloppet för april månad med minst fem

procent över- eller underskrider basbeloppet för april 1966 oc h därefter

den 1 april varje år basbeloppet för mars månad med minst fem procent

över- eller underskrider det basbelopp som låg till grund för senaste änd­
ring. Bidragsbelopp som år 1979 eller därefter bestämmes under tiden janu­

ari-mars ändras dock tidigast den 1 april å ret därpå.

Bidragsbeloppet ändras med det procenttal med vilket basbeloppet änd­

rats. Bidragsbelopp till eget eller annans barn ändras dock fr. o. m. den 1

april 1979 endast med ett procenttal som utgör sju tiondelar av det nämnda

procenttalet. Är procenttal för ändring av bidragsbelopp brutet, avrundas

det till n ärmast lägre hela procenttal. Procenttalen för ändring av bidrags­

belopp fastställes av myndighet som regeringen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast

lägre krontal.

Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 § den 1 juli 1979 och såvitt avser

3 § den 1 januari 1979.

Har underhållsbidrag bestämts till fader eller moder med stöd av 7 kap.

3 § föräldrabalken i dess lydelse intill den 1 juli 1979, skall bidra gsbeloppet

ändras enligt vad som i d enna lag är föreskrivet om underhållsbidrag till

make eller förutvarande make.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1978/79:12, LU 9 , rskr99.

^Senaste lydelse 1971:891.

^ Senaste lydelse 1972:583.

1631

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.