SFS 1981:1192

811192.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1192 Lag

Utkom från tryck et

den 21 december 1981

2336

om ändring i lagen (1966:680) om än dring av vissa

ninderhållsbidrag;

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs i fråga om lagen (1966:680) om änd­

ring av vissa underhållsbidrag

dels att nuvarande 4 § skall betecknas 5 §,
dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 4 §, av nedan angivna lydel­

se.

3

Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast

bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutning till
basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring.

Ändring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för april må­

nad med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för april
1966. Därefter sker ändring den 1 april varje år basbeloppet för mars må­
nad med minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp som låg
till gr und för senaste ändring, om inte annat följer av tredje eller fjärde

stycket. Bidragsbelopp som år 1979 eller 1980 har bestämts under tiden ja­

nuari-mars ändras dock tidigast den 1 april åre t därpå.

Ar 1982 sker ändring den 1 mars, om basbeloppet för det året med minst

fem p rocent över- eller underskrider basbeloppet för mars 1981 och annat

inte följer av fjärde stycket. Fr. o. m. år 1983 sker ändring den 1 f ebruari
varje år basbeloppet med minst fem procent över- eller underskrider det
basbelopp som låg till grun d för senaste ändring, om inte annat följer av

fjärde stycket.

' Prop. 1981/82: 50, LU 13. rskr 86.

^ Senaste lydelse 1978:859.

173

Eej.-i'

tiiii

fa

•"löb

t'-

'Hr

¬

background image

Bidragsbelopp som har bestämts under tiden januari-mars 1981 ändras

SFS 1981:1192

tidigast den 1 mars 1982. Bidragsbelopp som har bestämts under december

1981 eller januari eller februari 1982 ändras tidigast den 1 februari 1983. Bi­

dragsbelopp, som fr. o.m. november 1982 har bestämts under november,
december eller januari, ändras tidigast den 1 februari sedan ett år har för­
flutit efter det att beloppet bestämdes.

4

Bidragsbelopp enligt 3 § ändras med det procenttal med vilket bas­

beloppet ändrats. Bidragsbelopp till eget eller annans barn ändras dock

fr. o. m. den 1 april 1979 endast med ett procenttal som utgör sju tiondelar
av de t nämnda procenttalet. Är procenttal för ändring av bidragsbelopp

brutet, avrundas det till närmast lägre hela procenttal. Procenttalen för

ändring av bidragsbelopp fastställes av myndighet som regeringen bestäm­
mer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast

lägre krontal.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse av förutvarande 3 § andra och tredje styckena 1978: 859.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.