SFS 1986:1413

861413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1413

Utkom från trycket

den 30 december 1986

\-

Lag

om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa

underhållsbidrag;

utfärdad den 18 december 1986.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs att 3 och 4 §§ lagen (196 6:680) om

ändring av vissa underhållsbidrag skall ha följande lydelse.

3

Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § sam t bidragsbelopp som senast

bestämts eller bestämmes efter utgången av år 1965 ändras i anslutning till
basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

�ndring sker första gången den 1 april det år basbeloppet för april månad

med minst fem procent över- eller underskrider basbeloppet för april 1966.

Därefter sker ändring den 1 april vaije år basbeloppet för mars månad med
minst fem procent över- eller underskrider det basbelopp som låg till grund

för senaste ändring, om inte annat följer av tredje eller fjärde stycket.

Bidragsbelopp som år 1979 eller 1980 har bestämts under tiden januari­

mars ändras dock tidigast den 1 april året därpå.

�&r 1982 sker ändring den 1 mars, om basbeloppet för det året med minst

fem procent över- eller underskrider basbeloppet för mars 1981 och annat
inte följer av fjärde stycket. Under åren 1983-1986 sker ändring den

1 februari vaije år basbeloppet med minst fem procent över- eller under­

skrider det basbelopp som låg till grund för senaste ändrings om inte annat
följer av fjärde stycket. Fr. o. m. år 1987 sker ändring den 1 februari varie
år basbeloppet är ändrat jämfört med föregående år, om inte annat följer av

fjärde stycket.

Bidragsbelopp som har bestämts under tiden januari-mars 1981 ändras

tidigast den 1 mars 1982. Bidragsbelopp som har bestämts under december

1981 eller januari eller februari 1982 ändras tidigast den 1 februari 1983.

Bidragsbelopp, som fr. o.m. november 1982 har bestämts under novem­

ber, december eller januari, ändras tidigast den I februari sedan ett år har

förflutit efter det att beloppet bestämdes.

4

Bidragsbelopp enligt 3 § ändras med det procenttal med vilket bas­

beloppet ändrats. Bidragsbelopp till eget eller annans barn ändras dock

under åren 1979-1986 endast med ett procenttal som utgör sju tiondelar av

det nämnda procenttalet. �r procenttal för ändring av bidragsbelopp bru­

tet, avrundas det till när mast lägre hela procenttal. Procenttalen för änd­
ring av bidragsbelopp fastställs av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast

lägre krontal.

2402

' Prop. 1986/87; 35, SoU 10, rskr. 83.

^ Senaste lydelse 1981: 1192.

' Senaste lydelse 1981: 1192.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I januari 1987.

SFS 1986:1413

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Anders Eriksson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.