SFS 1966:680

660680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖ RFATTNINGSSAMLING

1966 • Nr" 6Ö0

Utkom från trycket den 23 dco. 1966

Nr 680

-

'

Lag

om ändring av vissa imderhållsbidrag^

given Stockholms slott den 16 december 1966,

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t; att Vi, méd riksdagen^, funnit

goU förordna som följer,

. ...1 §.

Är någon skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhållsskyldighet

på särskilda tider utge bidrag i svenskt mjmt till make, förutvarande

make, barn, adoptivbarn, makes barn, makes adoptivbarn, fader, moder

eller adoptant, ändras bidragels belopp enligt denna lag med hänsyn till

penningvärdets förändring.

Lagen äger ej tillämpning, om dom eller avtal varigenom bidraget be­

st ämts inneliåller föreskrift om att bidraget skall vid ändring i penning­

värdet eller den bldragsplildiges inkomster utgå med ändrat belopp enligt

grunder som anges i domen eller a^^;alet,

2 §.

Har bidrag-sbelopp senast bestämls genom dom som meddelats eller av­

tal som slutits före utgången av år 1965 höjes beloppet enligt följ^de.

Höjningen utgör när bidragets belopp bestämts under år 1940 eller tidigare

etthundrafyrtio procent, under något av åren 1941—1946 etthundrafemton

procent, under något av åren 1947—1950 etthundra procent, under år 1951

sjuttio procent, under något av åren 1952—1955 femtiofem procent, under

något av åren 1956 och 1957 fyrtio procent, under något av åren 1958 och

1959 trettio procent, under något av åren 1960 och 1961 tjugofem procent,

under något av åren 1962 och 1963 femton procent, under år 1964 tio pro­

cent samt under år 1965 fem procent av l>eloppet.

Bidrag, vars belopp efter höjningen slutar på örctal, ulgår med närmast

lägre krontal,

3 §.

Bidragsbelopp som höjts enligt 2 § samt bidragsbelopp som senast be­

stämts eller becfiimmeR efter utffången av år 1965 ändras i anslutning till

stämts eller bestämmes efter utgången

^

basbeloppet enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allinan försäkring.

Ändring .sker första gången den I april det är basbeloppet för april månad

cncd minst feni procent över- eller underskrider basbeloppet för april 1006

' Prop. 1QG6; 155; LU 45; Bskr 380,

420—668000, Svensk föTfaUnimjssamUng iOCG, .Yr (i SO

¬

background image

•[486

1966

Nr 680

och därefter den 1 apnl varje år basbeloppet för april månad med minst

fem procent över- eller underskrider basbeloppet vid tidpunkten för senaste
ändring

Bidragsbeloppet ändras med det procenttal med sniket basbeloppet änd­

rats Brutet procenttal aMnindas till närmast lägre hela procenttal Pro.

centtalet fastställes av myndighet, som Konungen bestämmer.

Bidrag, vars belopp efter ändringen slutar på öretal, utgår med närmast

lägre krontal

i §

Utan hmder av bestämmelserna i denna lag äger rätten efter yrkande

forordna på annat sätt om bidragsskyldigheten, när de i giftermålsbalken

eller föräldrabalken givna reglerna om underbållsbidrag föranleda det

Blir bidraget slutligt bestämt till lägre belopp än som följer av denna

lag, äger rätten förordna om återbetalning helt eller delvis av utgiven för­

höjning, om särskilda skal föreligga

Denna lag träder i kraft den 1 april 1967 men äger ej tillämpning på

bidrag, såvitt det belöper på lid före samma dag

Genom lagen upphäies lagen den 6 juni 1952 (nr 334) om höjnmg av

\issa underhållsbidrag

Bidragsbelopp som senast bestämts under tiden den 1 januari 1966—

den 31 mars 1967 ändras första gången ^^d d en ändring enligt 3 § som sker

näst efter den 1 april 1967

Det alla som "lederbör ha\a sig liörsamligen att efterrätta Till yttermera

Msso ha^a Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl sigill

bekräfta låtit

Stockholms slott den 16 december 1966

GUSTAFADOLF

(L S)

(Justitiedepartementet)

HERMAN KLING

680, v*

Stockholm 1966 Kungl Boktr.yckeriet, P A Norstedt & Söner

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.