SFS 1973:805

730805.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:805 Lag

Utkom från trycket

den 27 n ov. 1973

1628

om ändring i lagen (1969: 620) om ers ättning i

vissa fall för utgiv na onderiiållsbidrag;

utfärdad den 16 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ att 1 § lagen (1969: 620) om

ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan an­

givna lydelse.

1 § Den som på grund av förordnande enligt 20 kap. 12 § föraldra-

balken utgivit underhållsbidrag till barn utom äktenskap eller till barnets
moder har rätt att av allmänna medel återfå vad han utgivit, om dom­

stolen genom dom eller beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig

utan att mannen blivit underhållsslcyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel

gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att
mannen i skriftlig, av två personer bevittnad handling, som godkänts av
barnavårdsnämnden, åtagit sig att utge underhäll för tid, intill dess resul­

tatet av blodundersökning om faderskapet föreligger, och blodundcr-

sökningen visar att han icke kan vara fader till barnet. �r hans fader­

skap enligt blodundersökningen osannolikt, har han rätt till ersättning

för utgivna underhållsbidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes

' Prop. 1973: 100, LU 25 , rskr 2 88.

22

2:

56

t;

6-

ti-

v

b.

¬

background image

mot honom inom sex månader från det utlåtandet över blodundersök­
ningen förelåg. Oavsett resultatet av blodundersökningen föreligger rätt
till ersättning, om han genom lagakraftvunnen dom friats från fader­

skapet eller om annan man på grund av lagakraftvunnen dom eller er­

kännande är att anse som fader till barnet.

SFS 1973:805

(fit

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. �ldre lag gäller i fråga

om handling som godkänts före ikraftträdandet.

Ciij

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.