SFS 1975:654

750654.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:654

om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa

utkom frän trycket

fall for utgivna underhallsbidrag;

den i9augusti 1975

utfärdad den 5 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3§ lagen (1969:620) om

ersättning i vissa fal! för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan

angivna lydelse.
I Prop. 1975:102, LU 30. rskr 234.

'''Vi'-.-

T

¬

background image

SFS 1975: 654

3 § Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår ränta enligt

5 § räntelagen (1975: 635) på vaije erlagt belopp från dess betalningsdag.

Kan icke s tyrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till skä­

ligt belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. �ldre bestämmelser

gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.

På reger ingens vägnar

CARL LIDBOM

Staffan Magnusson

(Justitiedepartementet)

',131

C

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.