SFS 1976:625

760625.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:625

Lag

Utkom från trycket

den 22 juli 19 76

om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall

för utgivna underhållsbidrag;

utfärdad den 23 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att I oc h 2 §§ lagen (1969:620) om

ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan angivna

lydelse.

1306

1

Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 12 8 föräldrabalken i

mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har rätt

att av allmänna medel återfå vad han utgivit, om domstolen genom dom el­

ler beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit

underhållsskyldig.

' Prop. 1975/76: 170. LU 33. rskr 39 7.

^ Senaste lydelse 197 3:805.

¬

background image

Vad som sägs i fö rsta stycket om rätt till e rsättning av allmänna medel

SFS 1976:625

gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att man­

nen i skrif tlig, av två personer bevittnad handling, som godkänts av barna­

vårdsnämnden. åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av

blodundersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen vi­

sar att han icke kan vara fader till b arnet. Är hans faderskap enligt blodun­

dersökningen osannolikt, har han rätt till ersättning för utgivna underhålls­

bidrag. såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex må­
nader från det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resul­
tatet av blodundersökningen föreligger rätt till e rsättning, om han genom
lagakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund

av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till barnet.

2 § Om faderskapet till barn fastställts genom erkännande och detta för­
klarats ogiltigt genom lagakraftvunnen dom. har mannen rätt att av allmän­

na medel återfå vad han enligt dom eller avtal utgivit i un derhållsbidrag till

barnet. Detsamma gäller om faderskapet fastställts genom dom och man­

nen efter anlitande av särskilt rättsmedel friats från faderskapet genom la­

gakraftvunnen dom.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1977. Äldre bestämmelser gäller

dock alltjämt i fråg a om underhållsbidrag som har utgivits till barnets mo­
der på grund av förordnande eller åtagande som anges i be stämmelserna.

På regeringens vägnar

ERIC HOLMQVIST

Staffan Magnusson
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.