SFS 1978:861

780861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1978:861

Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall

den 21 december 1978 för utgivna Underhållsbidrag;

utfärdad deti 14 december 1978.

Enligt riksdagen.s b eslut' föreskrivs att 1 § lagen (1969:620) om ersätt­

ning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan angivna lydel­

se.

1632

' Prop, 1978/79:12, LU 9. rskr99.

¬

background image

1 §2 Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabalken i

SFS 1978:861

mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har rätt

att av allmänna medel återfå vad han utgivit, om domstolen genom dom el­
ler beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit

underhållsskyldig.

Vad s om sägs i först a stycket om rätt till ersä ttning av allmänna medel

gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att man­

nen i skriftlig, av två personer bevittnad handling, som godkänts av barna­
vårdsnämnden, åtagit sig att utge underhåll för tid, intill dess resultatet av

blodundersökning om faderskapet föreligger, och blodundersökningen vi­

sar att han icke kan vara fader till barnet. Är hans faderskap enligt blodun­

dersökningen osannolikt, har han rätt till ersättning för utgivna underhålls­

bidrag, såvida talan om faderskapet icke väckes mot honom inom sex må­
nader från det utlåtandet över blodundersökningen förelåg. Oavsett resul­
tatet av blodundersökningen föreligger rätt till ersättning, om han genom

lagakraftvunnen dom friats från faderskapet eller om annan man på grund
av lagakraftvunnen dom eller erkännande är att anse som fader till barnet.

Denna lag tr äder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé
(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1976; 625.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.