SFS 1990:1531

901531.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1531

Utkom från trycket

den 15 januari 19 91

om ändlrmg i lagesi (1969:620) oum ersältning i vissa fall

utfärdad den 13 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' foreskrivs att 2 § lagen (1969:620) om ersätt­

ning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag^ skall ha följa nde lydelse.

2 § Har en man enligt 1 kap. 1 § f�raldrabalken ansetts som far till ett
barn eller har en mans faderskap till ett barn fastställts genom bekräftelse

eller dom, men frias mannen från faderskapet, har han rätt till ersättning

av allmänna medel for underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § foräldra-

balken utgett till barnet.

Denna lag träder i kra ft den 1 mars 1991.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Severin Blomstrand
(J ustitiedepartementet)

' Prop. 1990/91:8, LU13, rskr. 5 3.

^ Lagen omtryckt 1979: 338.

t]

iliji

311,

2

-'�0ii:

'/i fe:

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.