SFS 1979:338

790338.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1979:338

om än dring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall

från trycket

för utgivna underhållsbidrag;

den 14 juni 1979

utfärdad den 23 maj 19 79.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2-4 §§ lagen (1969; 620) om er­

sättning i vissa fa ll för utgivna underhållsbidrag skall ha nedan angivna ly­
delse. Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med
den dag då denna lag träder i kraft.

1 § Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabalken i

mål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har rätt

att av allmänna medel få ersättning härför om domstolen genom dom eller
beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit un­
derhållsskyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersättning av allmänna medel

gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att man­

nen i s kriftlig, av två personer bevittnad handling åtagit sig att utge under­
håll for tid, intill dess resultatet av blodundersökning om faderskapet före­
ligger, och blodundersökningen visar att han icke kan vara fader till bar­
net. Är hans faderskap enligt blodundersökningen osannolikt, har han rätt

' Prop. 1978/79:193, LU 22. rskr 341.

735

¬

background image

SFS 1979:338

till ersättning för utgivna underhållsbidrag, såvida talan om faderskapet

icke väckes mot honom inom sex månader från det utlåtandet över blodun­
dersökningen förelåg. Oavsett resultatet av blodundersökningen föreligger
rätt till ersät tning, om han genom lagakraftvunnen dom friats från fader­

skapet eller om annan man på grund av lagakraftvunnen dom eller erkän­
nande är att anse som fader till barnet.

2

Har en man enligt I kap. 1 § föräldrabalken ansetts som far till ett

barn eller har en mans faderskap till ett barn fastställts genom erkännande

eller dom, men frias mannen från faderskapet, har han rätt till ersättning av
allmänna medel för underhållsbidrag som han enligt 7 kap. 2 § föräldrabal­

ken utgett till b arnet.

3 §=' Ersättning enligt I eller 2 § skall motsvara vad mannen på grund av
dom, beslut eller avtal har erlagt i underhåll fö r barnet. Om det finns syn­

nerliga skäl får dock ersättningen sättas ner eller vägras.

Utöver ersättning för erlagda underhållsbidrag utgår ränta enligt 5 § rän­

telagen (1975; 635) på varje erlagt belopp från dess betalningsdag. Kan icke

styrkas när underhållsbidragen betalats, beräknas ränta till skäligt belop p,

4 § Föreligger rätt till ersättning enligt denna lag får mannen ej kräva till­

baka vad han har utgett av den som mottagit underhållsbidraget. Ej heller

får staten kräva tillbaka utgiven ersättning av den som har mottagit under­

hållsbidraget.

Fastställs att en annan man är far till barnet får staten, om det finns sär­

skilda skäl, kräva tillbaka utgiven ersättning av denne enligt vad som följer
av hans underhållsskyldighet mot barnet.

5 § Ansökan om ersättning göres hos länsstyrelsen i det län där mål om

faderskapet handlagts eller skulle ha handlagts av underrätt.

1. Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1979.

2. Vad som sägs i 2 § om ersättnin g för utgivna underhållsbidrag till den

som enligt 1 kap. 1 § föräldrabalken har ansetts som far till ett barn tillä m­

pas endast i fråga om bidrag som har betalts efter utgången av år 1977.

3. Har någon före lagens ikraftträdande av regeringen tillerkänts ersätt­

ning av allmänna medel för utgivna un derhållsbidrag, har han inte på grUnd

av denna lag rätt till ytterligare ersättning.

4. Ersättning av allmänna medel för sådana underhållsbidrag som har

utgetts före den 1 juli 197 9 skall stanna på statsverket.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

736

^ Senaste lydelse 1976; 625.

' Senaste lydelse 1975; 654.

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.