SFS 1979:337

790337.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:337

Lag

Utkom från trycket

OHi änd ring 1 lagen (1978:861) om ändring i lagen

den Mjuni 1979

(1969:620) om ersättning i vi ssa fall för utgivna
underhållsbidrag;

utfärdad den 23 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § lagen (1969:620 ) om ersätt­

ning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag i den lydelse de nna paragraf
har erhållit genom lagen (1978: 861) om ändrin g i nyssnämnda lag skall ha
nedan angivna lydelse.

734

1 Prop. 1978/79:193, LU 22. rskr 341.

¬

background image

!!-§ Den som på grund av förordnande enligt 7 kap. 15 § föräldrabaiken i

SFS 1979: 337

fiiål om fastställande av faderskap utgivit underhållsbidrag till barn har r ätt

att av allmänna medel få ersättning härför, om domstolen genom dom eller

beslut som vunnit laga kraft skilt målet från sig utan att mannen blivit un­

derhållsskyldig.

Vad som sägs i första stycket om rätt till ersät tning av allmänna medel

gäller också för det fall att underhållsbidrag utgivits på grund av att man­

nen i skriftl ig, av två personer bevittnad handling åtagit sig att utge under­
håll för tid, intill dess resultatet av blodundersökning om faderskapet före­
ligger, och blodundersökningen visar att han i cke kan vara fader till bar­

net. �r hans fa derskap enligt blodundersökningen osannolikt, har han rätt

till er sättning för utgivna underhållsbidrag, såvida talan om fadeskapet
icke väckes mot honom inom sex månader från det utlåtandet över blodun­
dersökningen förelåg. Oavsett resultatet av blodundersökningen föreligger
rätt till ersätt ning, om han genom lagakraftvunnen dom friats från fader­
skapet eller om annan man på grund av lagakraftvunnen dom eller erkän­

nande är att anse som fader till bar net.

På regeringens vägnar

SVEN ROM ANUS

Bo Broomé

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.