SFS 1969:620

690620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

]nn<) . Nr 020

1378

Nr 620

Lag

otii cr-allning i -VLSJ f all för utgmia underhållsbidrag;

(liten t^tor! luilmi sloll den 5 dcumber JOöl

Vi Gl'STAP ADOLF, med Guds n å d c, Sveriges, Götes ocf

Ven des Konung, göm \eterligt: alt Vi, med riksda^eni hwJ

-otl formdna som folier.

" '

1 §

Den som jiå gnmd a\ fdiordnande enligt 20 kap. 12 § Mraldrabalken

iilgml iiiulcrli.llishidrag till Larn ulotn äktenskap eller till barnets moder

li.ii rsitl a tt a\ allmänna medel älcifä %ad han utgnit, om domstolen "enoni

(!(im eller beslut som lunnil laga kraft stolt målet från .sig utan att^man

nen liinit underlijilsskUdig.

\M\ som sags i forsla stjclvct om ratt tdl ersättning av allmänna meilel

galler ocks.l for del fall alt underhållsbidrag utgi\its på grund

att man

nui i s kriftlig, a\ t%a personer besillnad handling, som godkänts av barna-

I aid sm ann en eller barnasårdsnämnden. åtagit sig att utge imderMlI för
liik mtiU dess result a tel a\ bind undersökning om faderskapet föreligger

och biodun dersökningen MSJP att han icke kan %ara fader till barnel u
Jniis faderskap enligt blodimdcisökningen osannolikt, har han rätt till
or.siitlmng for uigisna umlcrhållsbidrag, såvida talan om faderskapet icke

vackes mot honom mom sex månader irån det utlåtandet över blodunder-

0 viimgen orclag Oavsett resultatet av blod undersökningen foreligger rätt

ciinr^^'^

lagakiaCtvmnnen dom friats från faderskapet

oin aiimm man pä grund av lagaki afivunncn dom eller erkännande ar

alt anse som fader till barnet.

2 ^

ålvlcuskap faststålUs genom erkännande

dl IV

kagakraftv linnen dom, har mannen rälE

derhalki,ifir'n"MtV

uteilå lad han enligt dom eller avtal utgivit i un

slätlts rrftnnnV''i'

modem. Delsamma gäller om faderskapet fad

⬢ran f ide rsl m

mannen elter anlitande av sär.ski!t rättsmedel frnb

UulersKapel genom lagakraflwinnen dom.

eeid Iran bcHl'i?'"^anlagda umlerliållsbidrag utgår ränta efter sex p r®
l>eraki,as ranta tuTo''?"."

"^brkas nar underhållsbidragen betslas

Ull Skäligt belopp.

^IV alliminna medel skall stanna på statsverket

''kapct b.andla"i^s

K<'res h os lansslvrelsen i det län där mål om

eiicr skulle ha handlagts av underrätt.

' I'rop ig(,() ^21 TI f.

,

'-k IT I ,,2 rski 3G7

¬

background image

1960 ⬢ Nr 620 och 621

1379

Donna laj,' träder i kraft den 1 januari 1970.

H-ir näg nir fö re lagens ikraftträdande av Komingen lilleidcänts ersättning

⬢ nllniäuna medel för utgivna underhållsbidrag, äger han ej på giaind av

denna lag nift 'ilJ y tterligare ersättning.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

⬢isso I mva Vi delta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låt it.

Stockholms slntt den 5 december 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jiistitiodeparlcmcnlel)

LI-NNART GEUER

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.