SFS 2005:440 Lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag / SFS 2005:440 Lag om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag
050440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1969:620) om ersättning i vissa
fall för utgivna underhållsbidrag;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (1969:620) om ersätt-

ning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall införas en ny paragraf,
6 §, av följande lydelse.

6 § Lagen tillämpas också i fråga om underhållsbidrag som har betalats av
en kvinna på grund av hennes föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Dag Mattsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284.

SFS 2005:440

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

2 SFS 2005:429�474

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.