SFS 2008:447 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader / SFS 2008:447 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
080447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av
vissa utländska äktenskapsskillnader och
hemskillnader;

utfärdad den 5 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 § lagen (1973:943) om erkän-

nande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader ska ha föl-
jande lydelse.

12 §

2

Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EG) nr 2201/2003

av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om
upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:98, bet. 2007/08:CU22, rskr. 2007/08:218.

2

Senaste lydelse 2001:396.

3

EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201).

SFS 2008:447

Utkom från trycket
den 16 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.