SFS 1973:943

730943.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973: 943

om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader

utkom f rån tr ycket

och hemskillnader;

den 2 0 dec. 1973

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^.

1 § Bestämmelserna i denna lag äger enligt förordnande av Konungen

tillämpning i förhållande till stat som har tillträtt den i Haag den

1 juni 1970 dagtecknade konventionen om erkännande av äktenskaps­

skillnader och hemskillnader.

2 § �ktenskapsskillnad eller hemskillnad, som vunnits i fördrags­

slutande stat efter domstolsförfarande eller annat i den staten offi­

ciellt erkänt förfarande och som har laga verkan där, skall gälla här i

riket, om vid den tidpunkt då talan väcktes

1. svaranden hade hemvist i den främmande staten,

2. käranden hade hemvist i den främmande staten och dessutom

antingen detta hemvist varat minst ett år omedelbart innan talan väck­

tes eller makarna haft sitt sista gemensamma hemvist där,

1 Prop. 1973:158, LU 42 , rskr 36 4.

1903

¬

background image

SFS 1973: 943

3. båda makarna var medborgare i den främmande staten,
4. käranden var medborgare i den främmande staten och dessutom

antingen hade hemvist där eller hade haft hemvist där under en sam­

manhängande period av ett år, som åtminstone delvis inföll under de
två sista åren innan talan väcktes, eller

5. i fråga om äktenskapsskillnad, käranden var medborgare i den

främmande staten och befann sig där samt makarna haft sitt sista ge­

mensamma hemvist i s tat vars lag ej medgav äktenskapsskillnad när ta­

lan väcktes.

3 § Kan behörighet i frågor rörande äktenskapsskillnad eller hem­

skillnad i den främmande staten grundas på domicil, skall vid tillämp­

ning av 2 § uttrycket hemvist anses inbegripa domicil i den mening

vari detta uttryck användes i den staten. Detta gäller dock ej hustrus

domicil, när detta enligt lag är beroende av mannens domicil.

4 § Om genkäromål har förekommit, skall äktenskapsskillnad eller

hemskillnad som följt på huvudkäromålet eller på genkäromålet gälla

här i riket, om någon i 2 § 1�5 angiven förutsättning är uppfylld
med avseende på någotdera av käromålen.

5 § Om hemskUlnad, som vunnits i främmande stat och enligt denna

lag skall gälla här i riket, har lett till äktenskapsskillnad i samma stat,
skall äktenskapsskillnaden gälla här även om icke någon i 2 § 1�5 an­
given f örutsättning var uppfylld när talan om äktenskapsskillnad väck­

tes.

6 § Har svaranden inställt sig under förfarandet i den främmande
staten, är svensk myndighet bunden av den prövning som där skett i

fråga om de faktiska förhållanden på vilka behörighet har grundats;

7 § Har ändamålsenliga åtgärder ej vidtagits för att svaranden skulle

få kännedom om att äktenskapsskillnad eller hemskillnad begärts eller

har svaranden icke fått tillfredsställande möjlighet att föra sin talan,
skall avgörandet ej erkännas. Detsamma gäller, om sådant erkännande
eljest är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i
riket.

8 § Med avseende på äktenskapsskillnad eller hemskillnad, som vun­

nits i fördragsslutande stat där skilda rättssystem gäller för plika om­
råden, skall varje hänvisning till domicil eller hemvist i den främman­
de staten avse domicil eller hemvist i det område där äktenskapsskillnad

eller hemskillnad vunnits.

9 § Har fördragsslutande stat avgett förklaring enligt art. 22 i kon­

ventionen, skall enligt förordnande av Konungen person som omfattas
av f örklaringen icke anses som medborgare i den staten vid tillämpning
av lagen.

10 § Har fördragsslutande stat avgett förklaring enligt art. 23 i kon-

1904

ventionen, skall enligt förordnande av Konungen lagen icke tilläm

151)

¬

background image

på äktenskapsskillnad eller hemskillnad, som vunnits i den staten en-

SFS 1973: 943

ligt ett rättssystem på vilket konventionen ej är tillämplig.

11 § Föreskrifterna i denna lag gäller ej i förhållande till Danmark,

Finland, Island eller Norge i den mån särskilda bestämmelser äger till-
lämpning.

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.