SFS 2022:952 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

Du är här: Start / Familjerätt / Lag (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader / SFS 2022:952 Lag om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader
SFS2022-952.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1973:943) om erkännande av vissa

utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 12 § lagen (1973:943) om erkän-
nande av vissa utländska äktenskapsskillnader och hemskillnader ska ha föl-
jande lydelse.

12 §2 Särskilda bestämmelser finns i rådets förordning (EU) 2019/1111 av
den 25 juni 2019 om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöran-
den i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar, och om internationella bort-
föranden av barn (Bryssel II-förordningen).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:189, bet. 2021/22:CU26, rskr. 2021/22:378.
2 Senaste lydelse 2008:447.

SFS

2022:952

Publicerad
den

23 juni 2022

Viktiga lagar inom familjerätten
JP Infonets familjerättsliga tjänster

JP Infonets familjerättsliga tjänster

Arbetar du med familjerätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom familjerätt.